Rola kryminalistyki w zwalczaniu szkodnictwa leśnego

Sylwia Zadworna
https://orcid.org/0000-0002-1762-9855

Abstrakt

W prezentowanym opracowaniu autorka porusza problematykę wykorzystania kryminalistyki w ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów pozostawionych na miejscu popełnienia szkodnictwa leśnego. Przedstawia zarówno istotę szkodnictwa leśnego, jego rodzaje oraz statystykę takich czynów z ostatnich lat, jak i kryminalistyczne badania śladów na miejscu zdarzenia wraz z opisem tych, które wykonuje się najczęściej w przypadku omawianych przestępstw i wykroczeń. Rozważania w tym obszarze dotyczą kryminalistycznych śladów traseologicznych, mechanoskopijnych i osmologicznych.


Słowa kluczowe

kryminalistyka; ochrona lasu; szkodnictwo leśne

Literatura

Bednarek T., Ślady osmologiczne, w: Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, red. M. Goc, J. Moszczyński, Difin, Warszawa 2007, s. 187–210.

Burbelka R., Hojarczyk T., Oleksy H., Rydz B., Ślady mechanoskopijne, w: Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, red. M. Goc, J. Moszczyński, Difin, Warszawa 2007, s. 285–317.

Goc M., Ekspertyza kryminalistyczna, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 51–79.

Goc M., Mechanoskopia, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 567–587.

Goc M., Oględziny, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 255–304.

Goc M., Osmologia, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 425–442.

Goc M., Ślady kryminalistyczne, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 35–49.

Goc M., Pękała M., Oględziny, w: Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, red. M. Goc, J. Moszczyński, Difin, Warszawa 2007, s. 439–485.

Goławski M., Rodowicz L., Ślady traseologiczne, w: Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, red. M. Goc, J. Moszczyński, Difin, Warszawa 2007, s. 211–249.

Gruza E., Metody wspomagające proces wykrywczy, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 117–131.

Gruza E., Początki, zakres i zadania kryminalistyki, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 21–33.

Jagiełło D., Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

Kędzierska G., Kryminalistyczne aspekty pracy Straży Parku, w: Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 102–116.

Moszczyński J., Traseologia, w: Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, red. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 639–652.

Nowicka I., Szkodnictwo leśne – głos w dyskusji na temat ochrony lasów, w: Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 135–143.

Pasternak T., Rola Straży Leśnej w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń, w: Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 117–134.

Radecki W., Wykroczenia i przestępstwa leśne. Przepisy z komentarzem, Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1995.

Świętek M., Ekspertyza traseologiczna, w: Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, red. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 329–346.

Widacki J., Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna), w: Kryminalistyka, red. J. Widacki, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 347–357.

Widła T., Identyfikacja narzędzi, śladów obuwia i śladów pojazdów, w: Kryminalistyka, red. J. Widacki, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 359–377.

Źródła internetowe:

Konieczny A., Raport o stanie lasów w Polsce 2019, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2020, https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/px_raport_o_lasach_2019.pdf [dostęp: 6.07.2022].

Nowakowska J.A., Pasternak T., Zastosowanie analiz DNA drewna w postępowaniu karnym, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2014, https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/zastosowanie-analiz-dna-drewna-w-postepowaniu-karnym [dostęp: 6.07.2022].

„Rocznik Statystyczny Leśnictwa” 2021, Główny Urząd Statystyczny [online], Warszawa 2021, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2021,13,4.html [dostęp: 6.07.2022].

Pobierz

Opublikowane : 2023-02-08


ZadwornaS. (2023). Rola kryminalistyki w zwalczaniu szkodnictwa leśnego. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1), 1-15. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.01.04

Sylwia Zadworna  sylwia.lawrentjew@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1762-9855
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).