Lasy w kontekście prawnych unormowań ochrony klimatu

Ilona Przybojewska
https://orcid.org/0000-0003-2756-6664

Abstrakt

Lasy odgrywają istotną rolę w środowisku i gospodarce. Jednocześnie w wielowymiarowy sposób wpływają na zmiany klimatyczne i podlegają ich skutkom. Niniejszy artykuł jest próbą
opisu i oceny odpowiedzi prawa międzynarodowego i unijnego na pytanie o rolę lasów w polityce klimatycznej.

Słowa kluczowe

lasy; polityka klimatyczna; prawo ochrony środowiska

Asselt H. van, Managing the Fragmentation of International Environmental Law: Forests at the Intersection of the Climate and Biodiversity Regimes, „New York University Journal of International Law and Politics” 2012, vol. 44, no. 4, s. 1205–1278.

Brzeziecki B., Wpływ sposobów zagospodarowania (odnowienia, pielęgnacji, użytkowania) na bilans węgla w lasach, potencjał sekwestracji i gromadzenia węgla, w: Klimat. Lasy i drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse, red. K. Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014, s. 75–106.

Ciechanowicz-McLean J., Wysokińska K., Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce, w: Administracja i środowisko, red. A. Barczak, P. Korzeniowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 157–172.

Corbera E., Friedli Ch., Planting trees through the Clean Development Mechanism: A critical assessment,„Ephemera: Theory & Politics in Organization” 2012, vol. 12, no. 1/2, s. 206–241.

Danecka D., Radecki W., Wprowadzenie do problematyki prawa leśnego, w: eidem, Ustawa o lasach. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer, LEX/el. 2021.

Fronczak K., Las wobec efektu cieplarnianego, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2008.

Köhl M. et al., The EU climate package „Fit for 55” – a double-edged sword for Europeans and their forests and timber industry, „Forest Policy and Economics” 2021, no. 132, article 102596.

Krug J.H.A., Accounting of GHG emissions and removals from forest management: A long road from Kyoto to Paris, „Carbon Balance and Management” 2018, vol. 13, article 1.

Leśkiewicz K., Prawne aspekty włączenia w zakres polityki klimatyczno-energetycznej emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, „Przegląd Prawa Rolnego” 2019, nr 1, s. 25–39.

Nabuurs G.-J. et al., By 2050 the Mitigation Effects of EU Forests Could Nearly Double through Climate Smart Forestry, „Forests” 2017, vol. 8, article 484.

Nabuurs G.-J. et al., Understanding the implications of the EU-LULUCF regulation for the wood supply from EU forests to the EU, „Carbon Balance and Management” 2018, vol. 13, article 18.

Pirlot P. et al., Forests: A Multi-sectoral and Multi-level Approach to Sustainable Forest Management, w: European Union External Environmental Policy: Rules, Regulation and Governance Beyond Borders, eds. C. Adelle, K. Biedenkopf, D. Torney, Springer, Cham 2018.

Przybojewska I., Paryskie porozumienie klimatyczne: przełom czy stagnacja?, w: Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Radecki W., Ochronne, społeczne i produkcyjne funkcje lasu, w: Polskie prawo leśne, red. A. Habuda, Difin, Warszawa 2016.

Radecki W., Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, LexisNexis, Warszawa 2014.

Rakoczy B., Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Romppanen S., The LULUCF Regulation: the new role of land and forests in the EU climate and policy framework, „Journal of Energy & Natural Resources Law” 2020, vol. 38, issue 3, s. 261–287.

Rose S.K., Sohngen B., Global forest carbon sequestration and climate policy design, „Environment and Development Economics” 2011, vol. 16, issue 4, s. 429–453.

Rykowski K., Climate change, Forest, Forestry, Relationships, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2008.

Savaresi A. et al., Making sense of the LULUCF Regulation: Much ado about nothing?, „Revue of European, Comparative & International Environmental Law” 2020, vol. 29, no. 2, s. 212–220.

Streck Ch., Forests, Carbon Markets, and Avoided Deforestation: Legal Implications, „Carbon & Climate Law Review” 2008, vol. 2, no. 3, s. 239–247.

Szwagrzyk J. et al., Rola lasów w bilansie węglowym oraz utrzymaniu bioróżnorodności i dobrostanu człowieka, w: Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku, red. D. Tomaszewski, A.M. Jagodziński, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021, s. 61–72.

Vizzarri M. et al., Setting the forest reference levels in the European Union: overview and challenges, „Carbon Balance and Management” 2021, vol. 16, article 23.

Źródła internetowe:

Forests and agriculture, European Commission [online], https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture_en [dostęp: 1.10.2022].

State of Europe’s Forests 2020, Forest Europe [online], 17.12.2020, https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/ [dostęp: 1.10.2022].

Pobierz

Opublikowane : 2023-01-12


PrzybojewskaI. (2023). Lasy w kontekście prawnych unormowań ochrony klimatu. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1), 1-29. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.01.02

Ilona Przybojewska  iprzybojewska@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2756-6664
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).