Instalacje fotowoltaiczne w procesie inwestycyjnym

Paweł Krzyż
https://orcid.org/0000-0002-4339-704X

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie kolejnych etapów procesu inwestycyjnego w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych. Szczególną uwagę zwrócono na przypadki, w których realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz na analizę zgodności projektowanej inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokonywaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.


Słowa kluczowe

fotowoltaika; środowisko; budowa; zagospodarowanie; energia

Baran M., Rola odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej Polski, w: Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności. Bezpieczeństwo – gospodarka – ochrona środowiska – polityka – technologia – zarządzanie, red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, s. 137–147.

Czechowski P., Marciniuk K., Ochrona gruntów rolnych, w: Prawo rolne, red. P. Czechowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 296–305.

Czerwiński G., Wybrane zagadnienia dotyczące udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w: Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 89–98.

Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, TNiOK „Dom Organizatora”, Toruń 2011.

Filipowicz T., Przygotowanie procesu inwestycyjnego (zagospodarowanie terenu, projektowanie architektoniczno‑budowlane), w: Inwestycje budowlane, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, T. Filipowicz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 19–114.

Fogel A., Komentarz do art. 10, w: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. H. Izdebski, I. Zachariasz, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 188–212.

Górski M., Grabowski P., Procedury ocen oddziaływania na środowisko, w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 133–175.

Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwa Naukowo--Techniczne, Warszawa 2007.

Kamrat W., Minkiewicz T., Paska J., Zagadnienia ogólnoenergetyczne, w: Gospodarka energetyczna w warunkach rynkowych. Modelowanie – ekonomia – zarządzanie, red. W. Kamrat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023, s. 24–70.

Kisilowska H., Sypniewski D., Prawo budowlane, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Kościuk D.J., Modrzejewski A.K, Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe a ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym – uwarunkowania prawne, w: Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 282–294.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Muras Z., Podstawy prawa, wyd. 4 zm., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.

Nowak B., Przepisy szczególne, w: Inwestycje budowlane, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, T. Filipowicz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 381–450.

Ostrowska A., Niepewność sytuacji prawnej jednostki w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020.

Popkiewicz M., Rewolucja energetyczna? Ale po co?, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2015.

Popkiewicz M., Zrozumieć transformację energetyczną. Od depresji do wizji albo jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy, Post Factum, Katowice 2022.

Siwkowska A., Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.

Skibicki O. et al., Development, w: eidem, Odnawialne źródła energii. Poradnik dla inwestorów oraz wytwórców energii, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 83–151.

Skibicki O. et al., Inwestowanie w projekty fotowoltaiczne, w: eidem, Odnawialne źródła energii. Poradnik dla inwestorów oraz wytwórców energii, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 59–82.

Skibicki O. et al., Podstawy normatywne, w: eidem, Odnawialne źródła energii. Poradnik dla inwestorów oraz wytwórców energii, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 25–58.

Wierzbicki B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Woś T., Regulacja postępowań administracyjnych w Polsce, w: Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 86–109.

Ziółko M., Rozwój fotowoltaiki w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, w: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. 2, Zrównoważony rozwój – OZE – elektroenergetyka – prawo – ochrona środowiska – ekologia – biomasa – odpady komunalne, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Poznań 2015, s. 55–65.

Złakowski Ł., Planowanie przestrzenne w gminie. Komentarz do art. 15 u.p.z.p., w: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, wyd. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 169–184.

Pobierz

Opublikowane : 2023-10-30


KrzyżP. (2023). Instalacje fotowoltaiczne w procesie inwestycyjnym. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-23. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.03

Paweł Krzyż  pawelkrzyz97@wp.pl
inspektor wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4339-704X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).