Ewolucja przepisów dotyczących emisji promieniowania elektromagnetycznego w Polsce

Grzegorz Dobrowolski
https://orcid.org/0000-0002-2758-3467

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniu prawnych instrumentów ochrony środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Zagrożenia tym zanieczyszczeniem dostrzeżono stosunkowo niedawno, nic więc dziwnego, że nie wypracowano jeszcze sprawnego modelu prawnego dotyczącego tej problematyki. Niemniej przepisy obowiązujące w Polsce należy uznać za adekwatne do zagrożeń i skuteczne.


Słowa kluczowe

promieniowane elektromagetyczne; ochrona środowiska

Literatura

Dobrowolski G., Prawne podstawy budowy stacji bazowych telefonii komórkowej. Pomiędzy prawodawcą a sądem, w: Sądownictwo administracyjne w umacnianiu państwa prawa. Księga z okazji 100-lecia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim, red. A. Matan, A. Nita, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 103–116.

Górski M., Instalacje i urządzenia, w: M. Górski et al., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 651–660.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

Kosieradzka-Federczyk A., Ochrona przed polami elektromagnetycznymi; Zgłoszenie organowi ochrony środowiska instalacji, która nie wymaga pozwolenia na emisję, w: W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 243–247, 266–269.

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz, red. J. Sommer, Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław 1995.

Wasilewski F., Problematyka kwalifikacji robót budowlanych polegających na sytuowaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na istniejących obiektach budowlanych, w: Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 191–199.

Źródła internetowe:

Najwyższa budowla świata. Z polskim rekordzistą z „Księgi rekordów Guinnessa” inż. Janem Polakiem rozmawia Jolanta Olejniczak, „Szósty Zmysł”, artykuł dostępny na stronie WWW Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych: https://www.ire.pw.edu.pl/~jjarkow/RADIO_DRM/rcn_01.pdf [dostęp: 2.04.2023].

NIK, Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Informacja o wynikach kontroli, LLU.430.006.2018, nr ewid. 186/2018/P/17/082/LLU, Najwyższa Izba Kontroli [online], 2019, https://www.nik.gov.pl/plik/id,20005,vp,22625.pdf [dostęp: 15.09.2023].

Pawlak R., Pole elektromagnetyczne – źródła, regulacje, pomiary, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy [online], http://dlibra.itl.waw.pl/dlibra-webapp/dlibra/doccontent?id=2048&dirids=1 [dostęp: 2.04.2023].

RCN Konstantynów bez wieży. Konstrukcja leży na ziemi, portal Teraz Gąbin, 1.10.2021, https://terazgabin.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/51991_rcn-konstantynow-bez-wiezy-konstrukcja-lezy-na-ziemi-.html [dostęp: 1.04.2023].

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Klimatu, nr V.7200.1.2020.GH, 2.03.2020, dostępne na stronie WWW RPO: https://bip.brpo.gov.pl/sprawy-generalne/pdf//2020/3/V.7200.1.2020/1908437.pdf [dostęp: 15.09.2023].

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-29


DobrowolskiG. (2023). Ewolucja przepisów dotyczących emisji promieniowania elektromagnetycznego w Polsce. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.07

Grzegorz Dobrowolski  grzegorz.dobrowolski@onet.eu
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2758-3467
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).