Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako instrument prawa zapewniający energooszczędność budynków – analiza zmian w prawie polskim

Miłosz Chruściel
https://orcid.org/0000-0002-8854-7371

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie poziomu implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego w zakresie funkcjonowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Stanowi ono ocenę energochłonności danego budynku lub jego części, a zatem także obrazuje konieczność wprowadzenia zmian zmniejszających ową energochłonność. Certyfikat energetyczny wystawia osoba do tego uprawniona. Budynki o mniejszej energochłonności, do których ogrzania wykorzystuje się nowoczesne technologie i źródła energii odnawialnej, stają się atrakcyjniejsze ekonomicznie. Dodatkowo pozwalają realizować cele przepisów dyrektyw unijnych, które zakładają opracowanie strategii ochrony środowiska i zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie.


Słowa kluczowe

świadectwo energetyczne; charakterystyka energetyczna; budynek; nieruchomość; ochrona środowiska

Baryłka A., Baryłka J., Proces eksploatacyjny obiektów budowlanych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2016.

Bogusz L., Sarnacka A., Skubiszak-Kalinowska I., Aspekty zrównoważonego rozwoju w projektach PPP,„Zamówienia Publiczne. Doradca” 2022, nr 11 [Legalis].

Caranta R., Sustainability takes centre stage in public procurement [Zrównoważony rozwój jako determinanta zamówień publicznych], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2023, t. 85, z. 1, s. 41–54, https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.05.

Góralski J., Świadectwa energetyczne budynków, LexisNexis, Warszawa 2009.

Hulicka A., Miasta zrównoważone. Green city, eco-city i smart city – koincydencja pojęć, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2023, nr 49, https://doi.org/10.30450/202303.

Nalewajko M., Przedsięwzięcia termomodernizacyjne a wartość nieruchomości, „Nieruchomości” 2019, nr 2 [Legalis], https://doi.org/10.32027/NIER.19.2.12.

Przybojewska I., Instrumenty rynkowe w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2021.

Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, wyd. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2019.

Śleszyńska E., Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Winkowska-Zakrzewska U., Wydatek na uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w: Klasyfikacja budżetowa, red. W. Lachiewicz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020.

Witczak K., Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków, „Materiały Budowlane” 2029, nr 1, s. 4–6

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-29


ChruścielM. (2023). Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jako instrument prawa zapewniający energooszczędność budynków – analiza zmian w prawie polskim. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-20. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.10

Miłosz Chruściel  m.chrusciel@ukw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8854-7371
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).