Aktualne i nowe regulacje prawne planowania przestrzennego w warunkach prawnych Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów planowania przestrzennego i dokumentacji planowania przestrzennego

Viera Jakušová
https://orcid.org/0009-0000-9557-4856
Matúš Michalovič
https://orcid.org/0000-0002-3846-3700

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanego artykułu jest analiza aktualnie obowiązującego i skutecznego ustawodawstwa dotyczącego planowania przestrzennego oraz jego porównanie z ustawodawstwem dotyczącym planowania przestrzennego, które wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 roku w warunkach prawnych Republiki Słowackiej. Autorzy artykułu skupili się przede wszystkim na porównaniu dwóch podstawowych narzędzi planowania przestrzennego – dokumentów planistycznych i dokumentacji planistycznych. Bardziej szczegółowo omówiono problematykę planu zagospodarowania przestrzennego gminy i zwrócono szczególną uwagę na zmiany w jej uregulowaniach prawnych w związku z procesem scalania gruntów i walką ze zmianami klimatycznymi.


Słowa kluczowe

planowanie przestrzenne; nowa ustawa o planowaniu przestrzennym; dokumenty planistyczne; dokumentacja planistyczna; plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Literature

Professional and academic publications

Marišová E., Štěpánková R., Michalovič M., Lichnerová I., Mariš M., Cifranič M., Ďurkovičová J.: Prerequisites for cooperation between self-government and state administration in the construction sector of the Slovak Republic in the light of the new legislation. “Eastern European Journal of Transnational Relations” (EEJTR) 6, 2 (2023), pp. 199–208.

Michalovič M.: Adapting to the adverse effects of climate change – the role of the international community, the European Union, states or self-government? In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [electronic document]. Eds. A. Koroncziová, T. Hlinka. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2019, pp. 281–288. https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/Milniky_zborniky/Milniky_Zbornik_2019_01.pdf [access: 30.06.2023].

Pavlovič M.: Efektívne všeobecne záväzné nariadenie v územnom plánovaní. In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie: Zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 25. októbra 2018 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v rámci vedeckej konferencie Bratislavské rozpravy osprávnom práve 2018 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, Katedrou správneho a environmentálneho práva. Ed. M. Pavlovič. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018.

Píry M.: Stavebný zákon. Veľký komentár. Žilina: Eurokódex, 2020.

Legally binding and non-legally binding documents and legislation (published in Slovak language; English versions are not available)

Act no. 200/2022 Coll. on Spatial Planning, as amended. In Slovak language.

Act no. 201/2022 Coll. on Construction, as amended.

Act no. 237/2007 Coll. which amends Act no. 50/1976 Coll. on Land-use Planning and Building Order on Spatial Planning and Building Regulations (Building Act), as amended, and on amendments to certain acts.

Act no. 24/2006 Coll. on environmental impact assessment and on amendments and supplements to certain acts, as amended.

Act no. 50/1976 Coll. on Land-use Planning and Building Order, as amended.

Act no. 50/1976 Coll. on Spatial Planning and Building Regulations, as amended.

Decree of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic no. 55/2001 Coll. on zoning documents and zoning documentation, as amended.

Spatial Development Concept of Slovakia.

Internal sources (published in Slovak language; English versions are not available)

Enviroportal: Land Use [online], https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=161 [access: 30.6.2023].

Special part to the Explanatory report to the Spatial Planning Act., p. 32, https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=505548 [access: 30.06.2023].

Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic: Proposal of measures for accelerated implementation of land improvements in the Slovak Republic, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_fileCooaddr=COO.2145.1000.3.3366829&_processDetail_WAR_portletsel_file=vlastny_material.pdf&_processDetail_WAR_portletsel_action=getFile [access: 30.06.2023].

Ministry of the Environment of the Slovak Republic: Draft Act on Climate Change and Low-Carbon Transformation of the Slovak Republic and on Amendments to Act No. 162/2015 Coll. Administrative court order as amended (Climate Act)., https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/29 [access: 30.06.2023].

National Council of the Slovak Republic: Explanatory report to the Spatial Planning Act. Special part. with. 32–34. [online], https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=505548 [access: 30.06.2023].

Office for Spatial Planning and Construction of the Slovak Republic: the concept of territorial development of the region, https://stavebnyurad.gov.sk/uzemne-planovanie [access: 30.06.2023].

Poruban I.: Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní: § 16 Územnoplánovacie podklady [online], https://zakonovystavbe.sk/onb/33/komentar-k-zakonu-c-200-2022-z-z-o-uzemnom-planovani-16-uzemnoplanovacie-podklady-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAAfyAS-RqFH1coiL18aNiH2bU3s67vH1SdVFgUtLZYC8/?uri_view_type=35 [access: 30.6.2023].

Poruban I.: Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní: § 18 Územnoplánovacia dokumentácia [online], https://zakonovystavbe.sk/onb/33/komentar-k-zakonu-c-200-2022-z-z-o-uzemnom-planovani-16-uzemnoplanovacie-podklady-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAAfyAS-RqFH1coiL18aNiH2bU3s67vH1SdVFgUtLZYC8/?uri_view_type=35 [access: 30.06.2023].

Poruban I.: Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní: § 20 Územný plán obce [online], https://zakonovystavbe.sk/onb/33/komentar-k-zakonu-c-200-2022-z-z-o-uzemnom-planovani-22-uzemny-plan-obce-uniqueidmRRWSbk196FPkyDaf Lf WAAfyASRqFH1coiL18aNiH3HtBY9bbHbdFnBFiwwUf_f/?uri_view_type=35 [access: 30.06.2023].

The Office for Spatial Planning and Construction of the Slovak Republic: Draft of the decree of the Office for Spatial Planning and Construction of the Slovak Republic on the content and method of processing spatial planning documentation and spatial planning documents [online], https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2023/74 [access: 30.06.2023].


Opublikowane : 2023-12-29


JakušováV., & MichalovičM. (2023). Aktualne i nowe regulacje prawne planowania przestrzennego w warunkach prawnych Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów planowania przestrzennego i dokumentacji planowania przestrzennego. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-24. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2023.02.04

Viera Jakušová 
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie  Słowacja
https://orcid.org/0009-0000-9557-4856
Matúš Michalovič  matus.michalovic@gmail.com
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie  Słowacja
https://orcid.org/0000-0002-3846-3700
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).