Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").
 • Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.
 • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.
 • Wielkość czcionki wynosi 12 punktów; interlinia wynosi 1,5 wiersza; w tekście jest używana kursywa, a nie podkreślenie (poza hiperłączami); a wszystkie ilustracje i tabele zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości.
 • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Wytyczne dla Autorów, znajdującej się w części "O czasopiśmie".
 • Jeżeli składasz tekst do recenzowanej sekcji czasopisma, dokument, jaki przekazujesz pozbawiony jest wszelkich cech, które mogą Ciebie zidentyfikować jako Autora.

Instrukcje przygotowania tekstu

Prosimy o nadsyłanie tekstów przygotowanych z zachowaniem poniższych zasad:

 • objętość: nie większa niż 35 tys. znaków ze spacjami i przypisami (nie wliczając bibliografii  i streszczenia)
 • układ tekstu: imię i nazwisko, afiliacja, numer ORCID, tytuł artykułu, streszczenie w języku polskim (wymagana objętość min. 1000 znaków), słowa kluczowe (5),
 • edytor Word,
 • czcionka: Times New Roman 12 pkt,
 • interlinia – 1,5 wiersza,
 • marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
 • cytaty z literatury podmiotu wyodrębnione z tekstu głównego – czcionką 10pkt,
 • cytaty z literatury przedmiotu – w tekście głównym, opatrzone cudzysłowem.

Prosimy o przygotowywanie bibliografii załącznikowej (uporządkowanej alfabetycznie) i przypisów wedle zasad stosowanych w systemie „harwardzkim”, w tym w bibliografii: rozwijanie inicjałów imion (autorów, redaktorów, tłumaczy) w opisie bibliograficznym, podawanie nazw wydawców publikacji.

Przykładowe opisy pozycji w bibliografii:

KŁOSIŃSKI Michał, 2017: Zamieszkując wirtualne światy. „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 1 (9).

MATERSKA Katarzyna, 2007a: Człowiek a informacja. Wybrane aspekty zachowań informacyjnych. W: Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku. Red. Jan LEOŃCZUK. Białystok: Książnica Podlaska.

MATERSKA Katarzyna, 2007b: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

NYCZ Ryszard, 2001: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: UNIVERSITAS.

RUSINEK Wojciech, 2012: Bajka o człowieku, który nigdy nie czytał kryminału. „artPapier”, nr 203. http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=154&artykul=3316 [dostęp: 28.01.2015].

Przykładowe przypisy:

(NYCZ, 2001, s. 28)

Jak pisze Katarzyna MATERSKA (2007b, s. 52) ...