Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Instrukcje przygotowania tekstu
(pobierz w formacie pdf; 110 KB)

Zasady etyczne dla Autorów

1. Autorzy nadsyłają oryginalne artykuły oparte na przeprowadzonych przez siebie badaniach, w których wymienieni powinni zostać wszyscy Autorzy, wraz z informacją o osobach i podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji,
2. Teksty podlegają recenzji, a Autor zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (dostępnego na stronach internetowych Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego) z ustosunkowaniem się do otrzymanej recenzji i wprowadzenia poprawek, jeśli zaakceptował uwagi recenzentów,
3. W dalszym toku prac redakcyjnych Autor składa oświadczenie o dziele (dostępne na stronach internetowych Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego),
4. W przypadku podejrzenia o plagiat lub ghost autorship Redakcja wszczyna procedurę antyplagiatową, gromadzi materiał dowodowy i prosi Autora o ustosunkowanie się do tego podejrzenia.

Redakcja Śląskich Studiów Polonistycznych korzysta z procedur opracowanych przez Committee On Publication Ethicsdostępnych w języku polskim.