PROCES RECENZJI

Formularz recenzji
(w formacie *doc - 15 KB; w formacie *pdf - 60 KB)

Czas oczekiwania autora na decyzję o przyjęciu tekstu trwa około dwa miesiące. W przypadku, gdy autor został zobowiązany przez recenzenta do naniesienia zmian w tekście, okres ten może się wydłużyć.

Do oceny artykułu naukowego powołanych zostaje dwóch niezależnych recenzentów, niebędących członkami redakcji, reprezentantami środowiska Wydawcy (Uniwersytet Śląski w Katowicach) lub reprezentantami środowiska Autora tekstu.

Recenzje wykonywane w standardzie double blind, w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej czasopisma.

Wiążąca jest opinia Recenzentów wyrażona w formule: a) Artykuł może być podstawą publikacji w obecnej formie, b) Artykuł może być podstawą publikacji po zmianach, c) Artykuł nie nadaje się do publikacji; opinia ta powinna być poparta argumentami merytorycznymi, bezstronna i uczciwa.

Recenzowane artykuły traktowane są jako poufne – Recenzent nie może publikować lub udostępniać recenzji artykułu, ani kontaktować się bezpośrednio z Autorem. Redakcja zapewnia przygotowanie artykułu w taki sposób, że nie zostaje bezpośrednio ani pośrednio ujawniona tożsamość autorów. 

Recenzenci dokonują recenzji w terminie uzgodnionym przez obie strony.

W przypadku podejrzenia o plagiat lub ghost autorship wdrożona zostaje procedura antyplagiatowa, zbierany jest materiał dowodowy oraz zostaje wystosowana do Autora prośba o ustosunkowanie się do zaistniałych podejrzeń. 

W przypadku gdy jeden z redaktorów jest autorem artykułu, jego rolę przejmuje inny redaktor (zastępczyni redaktor naczelnej bądź redaktor tematyczny).

Ostateczną decyzję w sprawie druku lub odrzucenia artykułu podejmuje redaktor naczelna po konsultacji z pozostałymi członkami redakcji. Gdy artykuł otrzyma jedną recenzje negatywną, redakcja kieruje tekst do trzeciego Recenzenta.

Redaktor przekazuje anonimowe recenzje autorowi z decyzją, czy artykuł został bezwarunkowo zaakceptowany do publikacji, zaakceptowany, ale wymaga pewnych poprawek lub czy został odrzucony. Autor powinien się ustosunkować do recenzji na piśmie, w stosownym oświadczeniu, do pobrania na stronie "ŚSP", oraz wprowadzić poprawki, które zatwierdza przyjmujący artykuł redaktor.

Autor wraz z ostateczną wersją artykułu odsyła na adres sekretarza pisma wypełnione oświadczenia (oświadczenie autora).

Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów na stronie internetowej pisma raz do roku.