Obraz kobiety w twórczości Anandy Devi


Abstrakt

Ananda Devi, an accomplished modern writer from Mauritius, creates texts that are difficult to classify according to their style and genre. The author is reluctant to accept the treatment of her writings as feminist, particularly Western European feminist, they are surely closer to postcolonial feminism and eco-feminism. Nevertheless, the status of women, their rights and tolerance for otherness are the key elements of Devi’s artistic expression. Her characters rebel against the patriarchal society, they endeavour to discover their own place and identity, which frequently means regaining control over their bodies in the first stage of the transformation. Devi’s female characters live close to nature, where they find comfort, some of them go through a regress to the world of animals and plants.


Słowa kluczowe

Ananda Devi; francophone literature; woman; feminism

Arnold Markus, 2017: La littérature mauricienne contemporaine. Un espace de création postcolonial entre revendications identitaires et ouvertures interculturelles. Berlin: LIT Verlag, Dr. W. Hopf.

Boolell Shakuntala, Cunniah Bruno, 2000: Fonction et représentation de la Mauricienne dans le discours littéraire. Rose Hill: La Mauritius Printing Specialists.

Devi Ananda, 1988: Rue la Poudrière. Abidjan: Les Nouvelles Éditions Africaines.

Devi Ananda, 1993: Le Voile de Draupadi. Paris: Éditions L’Harmattan.

Devi Ananda, 1997: L’Arbre fouet. Paris: Éditions L’Harmattan.

Devi Ananda, 2000: Moi, l’interdite. Paris: Éditions Dapper.

Devi Ananda, 2001: Pagli. Paris: Gallimard.

Devi Ananda, 2007: Indian tango. Paris: Gallimard.

Devi Ananda, 2011: Les hommes qui me parlent. Paris: Gallimard.

Devi Ananda, 2019: Ewa za swoich zgliszcz. Przeł. Krzysztof Jarosz. Frankofonia literaria. T. 1. Gdańsk–Katowice: Wydawnictwo w Podwórku i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ellinger, Herbert, 1997: Hinduizm. Przeł. Grzegorz Sowinski. Kraków: Znak.

Moura Jean-Marc, 1999: Littératures et théories postcoloniales. Paris: Presses Universitaires de France.

Pinkola Estés Clarissa, 2015: Biegnąca z wilkami: archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach. Przeł. Agnieszka Cioch. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Artykuły w monografiach i pracach zbiorowych

Andrianjafitrimo Valérie-Magdelaine, 2011: Les cris du corps dans quatre romans mauriciens contemporains : démembrement et redéfinition du sujet. W: Écritures mauriciennes au féminin : penser l’altérité. Red. Véronique Bragard, Srilata Ravi. Paris: L’Harmattan, s. 197–215.

Bragard Véronique, Ravi Srilata, 2011: Penser l’altérité dans la littérature mauricienne au féminin. W: Écritures mauriciennes au féminin : penser l’atlérité. Red. Véronique Bragard, Srilata Ravi. Paris: L’Harmattan, s. 11–18.

Corio Alessandro, 2005: Entretien avec Ananda Devi. W: Francofonia. Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese. La littérature mauricienne de langue française. Red. Maria Chiara Gnocchi, Francesca Torchi. Bologna: Olschi Editore, s. 145–167.

Issur Kumari R., 2005: Le roman mauricien d’aujourd’hui. W: Francofonia Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese. La littérature mauricienne de langue française. Red. Maria Chiara Gnocchi, Francesca Torchi. Bologna: Olschi Editore, s. 115–124.

Ramharai Vicram, 2011: Problématique de l’Autre et du Même dans l’oeuvre romanesque d’Ananda Devi. W: Écritures mauriciennes au féminin : penser l’altérité. Red. Véronique Bragard, Srilata Ravi. Paris: L’Harmattan, s. 61–77.

Źródła internetowe

Sultan Patrice, 2001: Ruptures et héritages. Entretien avec Ananda Devi. Orées. Http://orees.concordia.ca/numero2/essai/Entretien7decembre.html [dostęp: 19.02.2015].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-04


Szkonter-BochniakA. (2020). Obraz kobiety w twórczości Anandy Devi. Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), 1-10. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.13

Anna Szkonter-Bochniak 
Politechnika Śląska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6867-4982
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).