Kochając obiekty wdzięcznie niejasne. Teoria miłości Gherasima Luki

Michalina Kmiecik
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zaprezentowania „teorii miłości” rumuńskiego artysty Gherasima Luki i wpisania jej w szerszy kontekst teoretycznoliterackich rozważań o przyjemności pisania/czytania. Z jednej strony prozy Luki zostają przeanalizowane pod kątem tematyzacji miłości i jej konceptualnego rozpracowywania: miłość – zdaniem pisarza – należy bowiem traktować jako najwyższy akt transgresji, aktywność rewolucyjną, pozwalającą na obnażenie mistyfikacji projektów tożsamościowych. Z drugiej strony miłość wpływa na kształt kompozycyjny i stylistyczny poematów Luki – formuje ich bujność i „rozwiązłość”, uzasadnia ekscentryczność składni oraz bogactwo słownictwa. Teoria miłości skupia zatem niczym w soczewce istotne problemy awangardowych poszukiwań Luki – pozwala budować świat labilny i ontologicznie niepewny, w którym relacje międzyludzkie, a także międzyobiektalne ulegają nieustannym przeobrażeniom, a język poetycki zostaje poddany próbie permanentnego eksperymentowania.


Słowa kluczowe

awangarda; Gherasim Luca; transgresja

Barthes Roland, 1997: Przyjemność tekstu. Tłum. Ariadna Lewańska. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Barthes Roland, 1999: Fragmenty dyskursu miłosnego. Tłum. Marek Bieńczyk. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Bataille Georges, 2015: Erotyzm. Tłum. Maryna Ochab. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Butler Judith, 2008: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. Karolina Krasuska. Wstęp Olga Tokarczuk. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Deleuze Gilles, 2004: Foucault. Przeł. i wstępem opatrzył Michał Gusin. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Foucault Michel, 1996: Foucault Live. Collected Interviews, 1961–1984. Transl. Lysa Hochroth, John Johnston. Ed. Sylvère Lotringer. New York: Semiotext(e).

Foucault Michel, 2000: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Tłum. i wstęp Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kornhauser Jakub, 2015: Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kornhauser Jakub, Siewior Kinga, red., 2014: Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Luca Gherasim, 2016a: Prozy. Przeł. Jakub Kornhauser. „Literatura na Świecie”, nr 01–02 (536–537), s. 243–260.

Luca Gherasim, 2016b: Wynalazca miłości. Przeł. Jakub Kornhauser. „Literatura na Świecie”, nr 01–02 (536–537), s. 271–286.

Luca Gherasim, 2018: Bierny wampir. Z wstępem na temat obiektu obiektywnie ofiarowanego. Przeł. z języka francuskiego, oprac. i opatrzył posłowiem Jakub Kornhauser. Mikołów: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka.

Malabou Catherine, 2017: Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej. Przeł. i posłowiem opatrzył Piotr Skalski. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Nancy Jean-Luc, Van Reeth Adèle, 2017: Coming. Trans. Charlotte Mandell. New York: Fordham University Press.

Răileanu Petre, 2016: Ontopoetyka albo głos transsurrealizmu. Przeł. Natalia Chwaja. „Literatura na Świecie”, nr 01–02 (536–537), s. 261–270.

Shusterman Richard, 2016: Świadomość ciała: dociekania z zakresu somaestetyki. Przekł. Wojciech Małecki, Sebastian Stankiewicz. Red. nauk. Krystyna Wilkoszewska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Tiefer Leonore, 1995: Sex Is Not a Natural Act and Other Essays. Boulder–San Francisco–Oxford: Westview Press.

Toma Iulian, 2015: Gilles Deleuze/Gherasim Luca: The Paradoxal Encounter between „Anti-Oedipus” and „Non-Oedipus”. „Dada/Surrealism”, no. 20. https://doi.org/10.17077/0084-9537.1302

Pobierz

Opublikowane : 2021-02-01


KmiecikM. (2021). Kochając obiekty wdzięcznie niejasne. Teoria miłości Gherasima Luki. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-14. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.11

Michalina Kmiecik 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657