Minor American: New Narrative, awangarda, queer, nekropolityka (Eileen Myles, Magdalena Zurawski, CA Conrad)

Małgorzata Myk
https://orcid.org/0000-0002-9911-5259

Abstrakt

Szkic jest poświęcony amerykańskiemu nurtowi awangardowemu New Narrative, powstałemu w latach siedemdziesiątych XX wieku, oraz strategiom poetyckim towarzyszącym jego społeczno-politycznemu zaangażowaniu w sytuację mniejszości seksualnych. Autorka szkicu przedstawia twórczość trzech postaci z nim związanych: Eileen Myles, Magdaleny Zurawski i CA Conrada, których utwory i działania artystyczne skupiają się na problematyce obywatelstwa i suwerenności osób LGBTQ+ żyjących w USA. Proponuje analizę dorobku tych twórców w kontekście refleksji filozoficznej Achillego Mbembe dotyczącej nekropolityki, która rozwijana jest obecnie na gruncie amerykańskim także w odniesieniu do osób queer i praktyk queerowych. 


Słowa kluczowe

New Narrative; awangarda; queer; nekropolityka

Benjamin Daniel, Sneathen Eric, eds., 2017: The Bigness of Things: New Narrative and Visual Culture. Oakland: Wolfman Books.

Boone Bruce, 1979: Remarks on Narrative. W: Robert Glück: Family Poems. San Francisco: Black Star Series, 1979, s. 29–32.

Burger Mary et al., eds., 2004: Biting the Error: Writers Explore Narrative. Toronto: Coach House Books.

Conrad CA, 2012: A Beautiful Marsupial Afternoon: New (Soma)tics. Seattle: Wave Books.

Conrad CA, 2014: Ecodeviance: (Soma)tics for the Future Wilderness. Seattle: Wave Books.

Conrad CA, 2017: While Standing in Line for Death. Seattle: Wave Books.

Conrad CA, Myles Eileen, 2009: You’ve Come a Long Way, Baby: Human. Animal. Gay. Straight. Poetry. [By CA Conrad interviewed by Eileen Myles]. Poetry Foundation. [Online:] https://www.poetryfoundation.org/articles/69419/youve-come-a-long-waybaby [dostęp: 30.05.2020].

Frost Elizabeth A., 2003: The Feminist Avant-Garde in American Poetry. Iowa City: University of Iowa Press.

Glück Robert, 2004: Long Note on New Narrative. W: Biting the Error: Writers Explore Narrative. Eds. Mary Burger et al. Toronto: Coach House Books, s. 25–34.

Graaf Eva van der, 2019: Who’a Afraid of Anarchism? [Interview with Catherine Malabou]. „Cimedart” 39.4. [Online:] http://www.cimedart.nl/onvolledig-archief/49-4/whos-afraid-of-anarchism/ [dostęp: 7.06.2020].

Hadot Pierre, 1993: Exercices Spirituels et Philosophie Antique. Paris: Institut d’Études Augustiniennes.

Haritaworn Jin, Kuntsman Adi, Posocco Silvia, 2014: Introduction. W: Queer Necropolitics. Eds. Jin Haritaworn, Adi Kuntsman, Silvia Posocco. New York: Routledge, s. 1–28.

Haritaworn Jin, Kuntsman Adi, Posocco Silvia, eds., 2014: Queer Necropolitics. New York: Routledge.

May Todd, 2017: A Fragile Life: Accepting Our Vulnerability. Chicago: The University of Chicago Press.

Mbembe Achille, 2018: Polityka wrogości; Nekropolityka. Przeł. Urszula Kropiwiec, Katarzyna Bojarska. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

McSweeney Joyelle, 2015: The Necropastoral: Poetry, Media, Occults. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Myles Eileen, 2007: Sorry, Tree. Seattle: Wave Books.

Myles Eileen, 2010: „The Frank Poems”. [Review of CA Conrad’s The Book of Frank]. „Jacket2”. [Online:] http://jacketmagazine.com/40/r-conrad-rb-myles.shtml [dostęp: 3.06.2020].

Myles Eileen, 2018: Evolution. London: Grove Press UK.

Olson Charles, 1997: Collected Prose. Eds. Donald Allen, Benjamin Friedlander. Berkeley: University of California Press.

Puar Jasbir K., 2017: Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham: Duke University Press.

Scalapino Leslie, 1996: The Front Matter / Dead Souls. Hanover: Wesleyan University Press.

Sloterdijk Peter, 2011: Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny. Przeł. Arkadiusz Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Tahajian Talin, 2019: „This Is What We’re Doing”: On Eileen Myles’s „Evolution”. „The Kenyon Review” 2019, July. [Online:] https://kenyonreview.org/reviews/evolution-by-eileen-myles-738439/ [dostęp: 20.05.2020].

Zurawski Magdalena, 2004: Why Poetry Failed Me and What Prose is Trying to Do for My Writing and Me. W: Biting the Error: Writers Explore Narrative. Eds. Mary Burger et al. Toronto: Coach House Books, s. 104–107.

Zurawski Magdalena, 2008: The Bruise. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Zurawski Magdalena, 2015: Companion Animal. New York: Litmus Press.

Zurawski Magdalena, 2019a: Don’t Be Scared. New York: The Operating System.

Zurawski Magdalena, 2019b: The Tiniest Muzzle Sings Songs of Freedom. Seattle: Wave Books.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-15


MykM. (2021). Minor American: New Narrative, awangarda, queer, nekropolityka (Eileen Myles, Magdalena Zurawski, CA Conrad). Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-22. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.04

Małgorzata Myk 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9911-5259
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).