Àngel Guimerà – czy tylko dobro narodowe Katalończyków?

Anna Sawicka
https://orcid.org/0000-0003-3304-4950

Abstrakt

Tematem artykułu jest sytuacja literatury tworzonej w Hiszpanii w języku mniejszościowym, katalońskim, i ocena szans, jakie literatura w tym języku miała na pokonanie stereotypu literatury peryferyjnej, a także recepcja tej literatury przedstawiona z perspektywy synchronicznej, współczesnej Àngelowi Guimerze, w Katalonii, w Hiszpanii i za granicą, a następnie w perspektywie diachronicznej – przełomu XX i XXI wieku. Pretekstem do poruszenia tego tematu stało się wielokrotne podejmowanie przez rodaków katalońskiego dramaturga Àngela Guimery prób (ostatecznie nieudanych) zarekomendowania go do Literackiej Nagrody Nobla. 


Słowa kluczowe

teatr kataloński; Nagroda Nobla; języki mniejszościowe

Benach Joan-Anton, 2009: Enmendar fuera de tiesto. „La Vanguardia”, 19.04.2009, s. 49.

Benet i Jornet Josep Maria, 1992: La malícia del text. Lectures de narrativa i teatre català. Barcelona: Curial.

Bou Enric, 2000: Nou Diccionari 62 de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62.

Broch Alex, 2008: Diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Bruna Teresa, 2009a: Hem portat „Terra baixa”. „Avui”, 15.04.2009, s. 38.

Bruna Teresa, 2009b: Un Manelic negre. „Avui”, 15.04.2009, s. 38.

Fàbregas Xavier, 1974: El teatre d’Àngel Guimerà. Trajectòria i significació. „Nadala de la Fundació Jaume I”, s. 57–80.

Foguet Francesc, Graña Isabel, 2007: El gran Borràs. Retrat d’un actor. Badalona: Museu de Badalona.

Gallén Enric, 2003: Guimerà i el premi Nobel. Crònica provisional d’una candidatura. W: Professor Joaquim Molas: memòria, escriptura, història. Vol. 2. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, s. 487–508.

Gallén Enric, Nosell Dan, 2011: Guimerà i el Premi Nobel. Història d’una candidatura. Lleida: Punctum. Grup d’Estudi de la Literatura del vuit-cents.

Górny Grzegorz, 1993: Leksykon laureatów literackiej Nagrody Nobla. Kraków: Agencja Wydawnicza Zebra.

Huerta Calvo Javier, Peral Vega Emilio, Urzáiz Tortajada Héctor, 2005: Teatro español [de la A a la Z]. Madrid: Espasa Calpe.

López Rosell César, 2009: La força del Manelic immigrant. „El Periódico”, 19.04.2009, s. 72.

Moliner Empar, 2009: Hamlet sobre gel. „Avui”, 2.05.2009, s. 52.

Martori Joan, 1995: La projecció d’Àngel Guimerà a Madrid (1891–1924). Barcelona: Curial / Abadia de Montserrat.

Nosell Dan, 2009: L’acollida de la literatura catalana a Suècia al tombant dels segles XIX i XX i la candidatura de Guimerà al premi Nobel. W: Actes del Catorzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Eds. Kalman Faluba, Ildiko Szijj. Vol. 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, s. 357–372.

Olivares Juan Carlos, 2009: Història d’una dona. „Avui”, 20.04.2009, s. 37.

Passarell Jaume, 1931: Guimerà. „Mirador”, n° 139 (1.10.1931), s. 5.

Porębowicz Edward, 1889: Ruch literacki południowo-zachodniej Europy. Kraków: Drukarnia „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki.

Salvà Bernat, 2006: Sergi Belbel aposta pels autors catalans. „Avui”, 15.07.2006.

Salvat Ricard, 1974: Algunes bases crítiques per a una possible reestructuració dramatúrgica de l’actual teatre de Guimerà. „Nadala de la Fundació Jaume I”, s. 18–56.

Sawicka Anna, 2007: La aventura teatral de Àngel Guimerà en Madrid. Preliminares. W: Theatralia. Du texte au spectacle. Mélanges offerts à Halina Sawecka. Ed. Maria Falska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 186–198.

Sawicka Anna, 2011: Àngel Guimerà, candidato al premio Nobel de literatura. W: Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu Studentów Filologii Iberyjskich. Red. Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 27–39.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-06


SawickaA. (2021). Àngel Guimerà – czy tylko dobro narodowe Katalończyków?. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.05

Anna Sawicka 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3304-4950
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).