„Wiek XIX jakby przeciekł nam przez palce”. Rozmowa z Janem Maszczyszynem


Abstrakt

Celem rozmowy jest przybliżenie czytelnikom postaci Jana Maszczyszyna, pisarza polskiego pochodzenia mieszkającego w Australii, a także prezentacja jego sztandarowego dzieła: Trylogii Solarnej. Pierwsza część rozmowy dotyczy doświadczeń czytelniczych i pisarskich autora, a także zawiera krótką charakterystykę steampunku – konwencji, w której Maszczyszyn tworzy. Poruszony tutaj został temat retrofuturystyki, wiążący się z nostalgicznymi i melancholijnymi sposobami rozważań o XIX wieku. Druga część rozmowy została poświęcona Trylogii Solarnej i niektórym jej wątkom. Pisarz opowiada o źródłach, z których czerpał wiedzę niezbędną do kreacji uniwersum, a także samego sposobu jego tworzenia. Autor opowiada również o teoriach naukowych, które stały się inspiracją do stworzenia uniwersum Trylogii…, oraz o powiązanych z tym tematem sposobach naukowej interpretacji świata.


Słowa kluczowe

steampunk; Maszczyszyn; Trylogia Solarna; naukowość; retrofuturystyka

Flammarion Kamil, 1868: Wielość światów zamieszkiwanych. Studyjum w którem wykładają się warunki zamieszkalności ziem niebieskich, roztrząsane ze stanowiska astronomii, fizyjologii i filozofii naturalnej. Przeł. Jakub Waga. W Drukarni Józefa Ungra, Warszawa.

Maszczyszyn Jan, 2021a: Chronometrus. Powieść chronomocyjna. Genius Creations, Bydgoszcz.

Maszczyszyn Jan, 2021b: Szlachcic na Marsie. W: Antologia polskiej fantastyki. Wybór i posł. Wojtek Sedeńko. Stalker Books, Olsztyn [e-book, epub].

Pobierz

Opublikowane : 2022-09-27


MaszczyszynJ., & ZielonkaK. (2022). „Wiek XIX jakby przeciekł nam przez palce”. Rozmowa z Janem Maszczyszynem. Śląskie Studia Polonistyczne, 20(2), 1-16. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.20.01

Jan Maszczyszyn 
Konrad Kamil Zielonka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5367-1380
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).