Estetyczny rodowód nieświadomości: Ranciere i FreudAbstrakt

Freudian concept of unconscious is discussed in the article from the perspective presented by Jacques Ranciere, a French theoretician, in his work L’inconscient esthétique (The aesthetic unconscious). Having presented a general structure of Ranciere’s notional instrument, the author of the text moves on to the analysis of the relationship between Freudian discovery and the tradition of an aesthetic thought. The last part of the text presents the way Freudian notion of unconscious, or, better, his Ranciere’s interpretation, refer to a contemporary theoretical-political context.


Freud Sigmund. 2009. Mojżesz Michała Anioła. W: Sztuki plastyczne i literatura, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 2009. Obłęd i sen w „Gradivie” Wilhelma Jensena. W Sztuki plastyczne i literatura, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 2010. Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. W Wykłady, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Guénoun Solange. 2004. „Jacques Rancière’s Freudian cause”. SubStance 1: 25-53.

Gupta R. K. 1975. „Freud and Schopenhauer”. Journal of the History of Ideas 4: 721-728.

Rancière Jacques. 1995. La mésentente. Paris: Galilée.

Rancière Jacques. 2001. L’inconscient esthétique. Paris: Galilée.

Rancière Jacques. 2007. Dzielenie postrzegalnego, pł. Jan Sowa. Kraków: Wydawnictwo i Księgarnia Korporacja Ha!art.

Rancière Jacques. 2009. Et tant pis pour les gens fatigués. Amsterdam: Editions.

Sowa Jan. 2007. Od tłumacza. W Dzielenie postrzegalnego, Jacques Rancière, 59-64. Kraków: Ha!art.

Wollheim Richard. 1991. Freud and the understanding of art. W The Cambridge companion to Freud, red. Jerome Neu, 249-266. Cambridge University Press.

Žižek Slavoj. 2011. Lacrimae rerum, pł. Grzegorz Jankowicz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


KrochmalnýO. (2013). Estetyczny rodowód nieświadomości: Ranciere i Freud. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 7-16. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3275

Ondřej Krochmalný 
Uniwersytet Karola w Pradze  CzechiaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).