Przeciw lacanowskiej prawicyAbstrakt

The article constitutes an attempt to reconstruct modern attitudes and political theories in a language of the Lacanian theory of four discourses. Within this reconstruction, exemplary right-wing (Bruce Fink and Pierre Legendre) and left-wing (Antonio Negri and Michael Hardt) models of society and postulates of its transformation are referred to philosophical traditions from which they derive (Hobbes, Spinoza, Kant, Hegel, and Deleuze). Lacanian philosophical inspirations (Kant, Hegel) and Deleuze’s psychoanalytical ones point to the moments common to all three groups of discourses (political, philosophical and psychoanalytical ones), which allows for formulating a synthetic theory of a higher level, covering them all thanks to the reinterpretation of the notions of freedom, community and (self)-education of the subject.


Bednarek Joanna. 2011. „Jak możliwa jest absolutna demokracja?”. Praktyka Teoretyczna 4: 21-27.

Critchley Simon. 2006. Nieustające żądanie. Etyka polityczna, pł. Roman Dobrowolski, Michał Gusin. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP.

Deleuze Gilles. 1992. Expressionism in philosophy: Spinoza, pł. Martin Joughin, New York: Zone Books.

Fink Bruce. 1999. Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej, pł. Łukasz Mokrosiński. Warszawa: Wydawnictwo Andrzej Żórawski.

Fraser Nancy, Axel Honneth. 2005. Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, pł. Monika Bobako, Tomasz Dominiak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Gut Przemysław. 2011. Spinoza o naturze ludzkiej. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Hardt Michael, Antonio Negri. 2005. Imperium, pł. Sergiusz Ślusarski, Adam Kołbaniuk. Warszawa: W.A.B.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich. 1968. Nauka logiki, pł. Adam Landman. Warszawa: PWN.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich. 1969. Zasady filozofii prawa, pł. Adam Landman. Warszawa: PWN.

Hobbes Thomas. 2009. Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, pł. Czesław Znamierowski. Warszawa: Aletheia.

Kant Immanuel. 2005. Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie? W Rozprawy z filozofii historii, pł. Tomasz Kupś. Kęty: Antyk.

Kołakowski Leszek. 2012. Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa: PWN.

Lacan Jacques. 2007. The seminar, Book XVII. The other side of psychoanalysis, pł. Russel Grigg. New York: W. W. Norton & Company.

Laclau Ernesto. 2009. Rozum populistyczny, pł. Tomasz Szkudlarek. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Negri Antonio. 1999. The savage anomaly. The power of Spinoza’s metaphysics and politics, pł. Michael Hardt. Minneapolis: University Of Minnesota Press.

Negri Antonio. 2001. On Gilles Deleuze & Félix Guattari, „A Thousand Plateaus”, pł. Ch.T. Wolfe. W Deleuze and Guattari. Critical assessments of leading philosophers, red. Gary Genosko. London: Routledge.

Negri Antonio. 2004. Subversive Spinoza. (Un)contemporary variations. Manchester University Press.

Pluth Ed. 2007. Signifiers and acts: Freedom in Lacan’s theory of the subject. Albany: State University of New York Press.

Potkański Jan. 2008. Parabazy wpływu. Iwaszkiewicz – Bloom – Lacan. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Ratajczak Mikołaj. 2010. „Wielość: produkcja podmiotowości”. Praktyka Teoretyczna 1.

Schroeder Jeanne. 1998. The vestal and the fasces: Hegel, Lacan, property, and the feminine. Berkeley: University of California Press.

Spinoza Baruch. 2010. Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, pł. Ignacy Myślicki. Warszawa: PWN.

Swedlow Wesley. 2010. Against the personification of democracy. A Lacanian critique of political subjectivity. New York: Bloomsbury Academic.

Weber Max. 2010. Etyka protestancka a duch kapitalizmu, pł. Bogdan Baran, Piotr Miziński. Warszawa: Aletheia.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


PotkańskiJ. (2013). Przeciw lacanowskiej prawicy. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 53-72. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3279

Jan Potkański 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).