Galla Anonima causae scribendiAbstrakt

The subject-matter of the work is letters and epilogues in Gesta by the so called Gallus Anonymus, especially topics they present. The author builds a multi-coloured series of topics on the basis of his own cultural awareness with very blurred references to social realities. Thus, the most important role is given to those places in Gesta which overcome or do not respect conventions and relatively change attitude towards them. A discussion on Gallus Anonymus intensified in the last decade, loses a lot without being re-recognised generally speaking, the sphere of literary conventions or topics. The main obstacle in clear-cut and reliable findings concerning intended and factual reception of Gesta can be noticed in conventions used that were often treated by interpreters as a social reality while all statements formulated by Gall cannot be literally treated.


Beumann Helmut. 1982. Die Historiographie des Mittelalters als Quelle für die Ideengeschichte des Königtums. W Ideologie und Herrschaft im Mittelalter. Hrsg. M. Kerner, 147-159. Darmstadt.

Brinkmann Hennig. 1964. „Der Prolog im Mittelalter als literarische Erscheinung. Bau und Aussage”. Wirkendes Wort.

Cetwiński Marek. 2008. Kilka uwag o zdaniach autobiograficznych Janka z Czarnkowa. W Hominem queraere. Człowiek w źródle historycznym, red. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, 176-178. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cizek Alexandru. 1994. Imitatio et tractatio: die literarisch-rhetorischen Grundlagen der Nachahmung in Antike und Mittelalter. Tübingen: De Gruyter.

Coleman Janet. 1994. Ancient and Medieval Memory: Studies of the Reconstruction of the Past. Oxford: Cambridge University Press.

Curtius Ernest Robert. 1997. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, pł. Andrzej Borowski. Kraków: Universitas.

Domański Juliusz. 2002. Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Kęty: Antyk.

Gumplowicz Maksymiljan. 1902. Leben und Schicksale Balduins, Bischofs von Kruschwitz (1066–1145). Posen: Verlag von Joseph Jolowicz.

Holder-Egger O., red. 1894. Lamperti monachi Hersfeldensis Opera. Hannoverae et Lipsiae.

Knapp Fritz Peter. 1997. Historie und Fiktion in der mittelalterlichen Gattungspoetik. Sieben

Kobbe Peter. 1969. „Funktion und Gestalt des Prologs in der mittelhochdeutschen nachklassischen Epik des 13. Jahrhunderts”. Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte: 405-457.

Kras Robert Jan. 2002. „Dzieła Sallustiusza w warsztacie Anonima zw. Gallem”. Roczniki Humanistyczne 2: 5-33.

Liman Kazimierz. 1973. „Kilka uwag o topice w „Kronice polskiej” Galla Anonima”. Symbolae Graece et Latinae Philologorum Posnaniensium.

Maleczyński Karol, red. 1952. Galli Anonymi Cronicae et Gesta ducum sive principum Polonorum. Kraków.

Malmesbirensis. Wilhelmi. 1840. Gesta regum Anglorum, red. Thomas Hardy. Londini.

Moos Peter von. 1976. „Poeta und Historicus im Mittelalter. Zum Mimesis-Problem am Beispiel einiger Urteile über Lucan”. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.

Sayce Olive. 1972. Prolog, Epilog und das Problem des Erzählers. W Probleme mittelhochdeutscher Erzählformen. Berlin: Marburger Colloquium.

Scholz Manfred Gunter. 1980. Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12 und 13. Jahrhundert. Wiesbaden.

Simon G. 1958. „Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts”. Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 1: 52-119.

Skibiński Edward. 2009. Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy. Poznań: Instytut Historii UAM.

Struve Tilman. 1969. „Lampert von Hersfeld: Persönlichkeit und Weltbild eines Geschichtsschreibers am Beginn des Investiturstreits”. Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte.

Struve Tilman. 1991. Lampertus Hersfeldensis. W Lexikon des Mittelalters. Bd. 5. München-Zürich.

Wiszewski Przemysław. 2008. Domus Boleslai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów „do około 1138 roku”. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojtowicz Witold. 2004. Niektóre aspekty retoryczne „Prologu” „Kroniki” Mistrza Wincentego. W Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. Jolanta Sztachelska, Janusz Maciejewski, Elżbieta Dąbrowicz. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Wolf Kordula. 2009. Troja – Metamorphosen eines Mythos Französische, englische und italienische Überlieferungen des 12. Jahrhunderts im Vergleich. Berlin.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


WojtowiczW. (2013). Galla Anonima causae scribendi. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 7-19. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3307

Witold Wojtowicz 
Uniwersytet Szczeciński  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).