„Żądza pisania” jako przejaw postawy twórczej Marcina PaszkowskiegoAbstrakt

Paszkowski’s writing desire derives from the following reasons: his willingness to satisfy the material needs (Paszkowski was a writer), fulfill a public mission via informing the society about momentous current events and educating the society within the civic and religious spheres (Paszkowski is an Old-Polish moralist). His artistic programme in which he gave reasons for his literary activity, was formulated most clearly in Zamknienie do łaskawego Czytelnika supplementing Dzieje tureckie. The reason why the author took this literary effort is not an internal obligation not supported by external factors. On the contrary, the poet took up and conducted a literary activity under the influence of circumstances, and impulses coming from the world. The main motive of writing was worrying about the good of not only the citizens, but also all inhabitants of the Republic of Poland.


Nowak-Dłużewski Juliusz. 1971. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III Waza. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Grześkowiak Radosław. 2009. „Cytaty, centony, cudze całości. Dachnowski Intertekstualny”. Ruch Literacki 1.

Kuran Michał. 2012. Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pawlak Wiesław. 2012. De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta. 1985. Zarys dziejów poetyki. (Od starożytności do końca XVII w.). Warszawa: PWN.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta. 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Gimbattisty Vica. Warszawa: PWN.

Ślękowa Ludwika. 1991. Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


KuranM. (2013). „Żądza pisania” jako przejaw postawy twórczej Marcina Paszkowskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 45-69. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3309

Michał Kuran 
Uniwersytet Łódzki  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).