U źródeł żądzy pisania Czesława MiłoszaAbstrakt

The article show what turned out decisive in Miłosz’s childhood and early youth times that made him later on decide to become a writer. The author examines circumstances under which Miłosz’s linguistic sensitivity in the “pre-writing” period, looks at his first individual reading, and writing samples subsequently. The correspondence between a beginner writer with Jarosław Iwaszkiewicz proves a hypothesis that Miłosz’s writing desire is secondary from the beginning in the light of his reality desire. A written word is aimed at capturing it and maintaining it most directly and as it is possible, namely referring directly to the world (not the written word). The aim of writing, on the other hand, derives from curiosity of the thing, the same that accompanied Miłosz before he had learned how to read and write.


Bujnicki Tadeusz. 2002. Przyjaźń „Żagarystów” (Teodor Bujnicki i Czesław Miłosz. Wileńskie lata). W Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje, 203-216. Kraków: Collegium Columbinum.

Fiut Aleksander. 2011. Żagarysta w listach do skamandryty. W Z Miłoszem, 205-222. Sejny: Fundacja Pogranicze.

Fiut Aleksander. Romans z naturą. W Moment wieczny. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Franaszek Andrzej, 2011. Raj ziemski swej książki. W Miłosz. Biografia, 22-31. Kraków: Znak.

Heuckelom van Kris. 2004. „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza. Warszawa: Instytut Badań literackich PAN.

Jarzębski Jerzy. „Być samym czystym patrzeniem bez nazwy”. W Poznawanie Miłosza 3, red. Aleksander Fiut, 236-250. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kellog Robert. 2010. Literatura ustna. W Literatura ustna, pł. Przemysław Czapliński, Szawerna-Dyrszka. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Miłosz Czesław, Jarosław Iwaszkiewicz. 2011. Portret podwójny, red. Barbara Toruńczyk. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich.

Miłosz Czesław. 2001. Prywatne obowiązki wobec polskiej literatury. W Prywatne obowiązki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 2002. O rzeczywistości. W Podróżny świata – rozmowy z Renatą Gorczyńską. Kraków.

Miłosz Czesław. 2006. Teodor Bujnicki. W Zaczynając od moich ulic. Kraków: Znak.

Miłosz Czesław. 2011. Pisma XIX wieku. W Spiżarnia literacka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sochoń Jan. Pochwała rzeczy. O poezji Czesława Miłosza. Poznawanie Miłosza 3, red. Aleksander Fiut, 251-263. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szawerna-Dyrszka Anna. 2007. Primus inter pares. W: Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów, 33-47. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szawerna-Dyrszka Anna. 2011. Leśne tropy Czesława Miłosza. W Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Szkice, 17-28. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zaleski Marek. 2005. Zamiast wstępu. W Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Żyłko Bogusław. 2011. Miłosz i natura. W Poznawanie Miłosza 3, red. Aleksander Fiut, 32-58. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


Szawerna-DyrszkaA. (2013). U źródeł żądzy pisania Czesława Miłosza. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 85-98. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3311

Anna Szawerna-Dyrszka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).