Ukryć się w pugilaresie. Praktyki pisania Ignacego DomeykiAbstrakt

The article by Beata Mytych-Forajter treats about works written by Mickiewicz’s friend, a geologist, and mining engineer who was very successful in Chile, South-America. Texts by Domeyko, located at the borderline of various forms and genres (a journal, diary, journey report), are, above all, connected with the need to note down oneself, leave an existential mark behind, and transform experiences into a notation. A strange author’s talentless writing who did not leave his portable wallet, serving the purpose of the shelter for thoughts, for the most of his life, but also a miniaturized ersatz of house is related to this identity project.


Adamczyk Kazimierz. 1994. Dziennik jako wyzwanie: Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński. Kraków: Oficyna Wydawnicza Parol.

Bachórz Jan. 2005. Pamiętnik w polskiej kulturze romantycznej. W Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bielik-Robson Agata. 2004. Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość. W: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. Włodzimierz Bolecki, Ryszard Nycz. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Burkot Stanisław. 1988. Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hardy Barbara. 1968. „Towards a poetics of fiction”. Novel: 5.

Lejeune Philippe. 2010. „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, pł. Agnieszka Karpowicz, Magda Rodak, Paweł Rodak. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mitosek Zofia. 1995. Krytyka genetyczna. W Teorie badań literackich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rodak Paweł. 2011. Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rosner Katarzyna. 2006. Narracja, tożsamość i czas. Kraków: Universitas.

Zimand Roman. 1990. Diarysta Stefan Ż. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


Mytych-ForajterB. (2013). Ukryć się w pugilaresie. Praktyki pisania Ignacego Domeyki. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 143-157. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3314

Beata Mytych-Forajter 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).