„Być kronikarzem własnego zaniku”. Lektura "Dziennika" Jerzego PilchaAbstrakt

The text concerns one of the main motives to be found in journal notes made by Jerzy Pilch, the motive of disease. The author of the text pays attention to diversified realization strategies of this phenomenon in Pilch’s text. To the most important belongs rationalization of the process of getting ill, withdrawal of one’s own body from the text, and accumulation of formulas aiming at concealment or camouflage of pain and suffering. The author also asks a question on the functions of disease textualisation, especially in the light of the autotherapic power of noting down many a time questioned by Pilch. Besides, what is important in this book is irony, scorn, and black humour that stylistically organise Pilch’s intimate testimony. In final, Pilch’s journal of disease turns out to be a refined game with oneself, a reader and genological possibilities of a journal.


Broyard Anatole. 2010. Upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci, pł. Agnieszka Nowakowska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Czapliński Przemysław. 2001. Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Czermińska Małgorzata. 2000. Rola odbiorcy w dzienniku intymnym. W Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, 272-294. Kraków: Universitas.

Franaszek Andrzej. 2012. „Zakopać się w bólu”. Tygodnik Powszechny 21: 24.

Jarzębski Jerzy. 1999. „Walka felietonu z prozą”. Tygodnik Powszechny 3: 9.

Mulet Katarzyna. 2011. „Analiza psychokrytyczna poezji Stanisława Barańczaka”. Przestrzenie Teorii. 16: 157-177.

Pietrych Krystyna. 2009. Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Przebinda-Niemczyk Katarzyna. 2005. Dzieła i autorzy w felietonach Jerzego Pilcha. W „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria V”, red. Bolesław Faron, 194-204. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.

Przebinda-Niemczyk Katarzyna. 2006. „Moje sobie przywłaszczone życie” – elementy autobiografizmu w prozie Jerzego Pilcha (na podstawie powieści Pod Mocnym Aniołem). W „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria VI”, red. Bolesław Faron, 156-163. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.

Rodak Paweł. 2011. Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Sontag Susan. 1999. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, pł. Jarosław Anders. Warszawa: PIW.

Szczuka Kazimiera. 2012. „Dziwne światło [rec.]”. Magazyn Literacki. Książki w Tygodniku 3-4: 9

Zaleski Michał. 2000. „I tak dalej”. Res Publica Nowa 12: 85.

Zieniewicz Andrzej. 2011. „Zdarzenie wewnątrz opowieści. Praca pamięci w autofikcji (J.Pilch, P. Huelle)”. Przegląd Humanistyczny 2: 116.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


ŁadońM. (2013). „Być kronikarzem własnego zaniku”. Lektura "Dziennika" Jerzego Pilcha. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 159-174. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3315

Monika Ładoń 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).