„Zdarza się raz na milion samobójczych snów” – o ostatnich powieściach Mariusza SieniewiczaAbstrakt

The author of the article discusses new poetics of the novel by Mariusz Sieniewicz to be found in such works as Rebelia, Miasto Szklanych Słoni and Spowiedź Śpiącej Królewny. What plays a decisive role in these works is imagination principles which, according to the author of the article, allows for calling the last novels by Sieniewicz spectroanalyses of contemporaneity. The characters of the works create themselves ghostly versions of reality, thanks to which they maintain the rest of the subjective activity. The very practice, in turn, leads to a gradual regaining of what is closest to an extremely individual experience, that is an every-day life. The consequence of these efforts is a personal metamorphosis (metanoia), a total change in the relationships between the world, and overcoming depressive moods. What the characters take part in is a unique experience of happiness, almost unknown in contemporary culture extorting and regulating happiness.


Boris Groys Boris. 2009. The Communist Postscript, pł. Thomas Ford. London–New York: Verso.

Cembrowska Justyna. 2007. „Rebelia”. Opcje 4.

Certeau de Michel. 2008. Wynaleźć codzienność: sztuki działania, pł. Katarzyna Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Larek Michał. 2008. „Postrebelia”. Czas Kultury 4.

Madejski Jerzy. 2005. „Bez żadnej żenady”. Nowe Książki 9: 68.

Sowińska Agnieszka. 2010. „«Boimy się swoich bajek» Rozmawiała Agnieszka Sowińska”. Dwutygodnik 25.

Szybowicz Eliza. 2010. „To szkiełko nie wszystko potrafi”. Dwutygodnik 25.

Uniłowski Krzysztof. 2010. „Zez, jaskra & oczopląs”. FA-art 3-4.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


MizerkiewiczT. (2013). „Zdarza się raz na milion samobójczych snów” – o ostatnich powieściach Mariusza Sieniewicza. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 249-258. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3321

Tomasz Mizerkiewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).