Poetyckie i prozatorskie „sylwy” – wobec tradycji retorycznejAbstrakt

The article aimed at arranging and correcting the state of research on the functioning of the notion of “silva” in Old-Polish discourses. Basing on an initial division into the so called “silvae rerum” and poetic “silvas”, the author of the article quotes particular paragraphs of works written by the Ancient authors (mainly by Cicero) to which the references were made later on on the occasion of using the category of “silva rerum” in rhetorical works and headings of the collections of eruditions, symbols and “well- known quotations”, etc. published. The examples in question were presented in the article preceded by a summary of the contents of the coursebooks chapters by Iuglaris (Aloysius Iuglaris) as well as Jan Kwiatkiewicz and Veranius (Caietanus Felix Veranius). Next, the tradition of understanding “silvas” deriving from Statius was discussed. The last part of the text is devoted to the relationship between strongly-rhetoricised “silvas” of Statius type, and allegedly non-rhetoricised selected “silvas” of the twentieth century.


Barłowska Maria. 2010 Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brożek Mieczysław. 1966. „Geneza formy i treści w Sylwach Stacjusza”. Meander 11-12: 455-467.

Cytowska Maria. 1999. Źródła staropolskiej wiedzy retorycznej. W Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. Maria Cytowska, Teresa Michałowska, 43-74. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Estreicher Karol, red. 1898. Bibliografia polska. T. 20. Kraków.

Jones W.J. 2000. German Lexicography in the European Context. A descriptive bibliography of printed dictionaries and word lists containing German langue (1600–1700). Berlin.

Kurdybacha Łukasz. 1959. Wstęp. W Sylwy, Andrzej Frycz Modrzewski, 22-35. Warszawa: PIW.

Niedźwiedź Jakub. 2009. Sylwa retoryczna. Reprezentacja kultury literackiej XVII i XVIII wieku. W Staropolskie kompendia wiedzy, red. Iwona Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka, 86-92. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Nycz Ryszard. 1984. Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Partyka Joanna. 1995. Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa: Semper.

Podbielski Henryk. 1988. Wstęp. W Retoryka. Poetyka, Arystoteles. Warszawa: PWN.

Roszak Stanisław. 2004. Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcja i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg „silva rerum” w kulturze Rzeczypospolitej XVIII w. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Skwarczyńska Stefania. 1970. Kariera form literackich bloku silva. W Wokół teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Szelest Hanna. 1971. „Sylwy” Stacjusza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Śnieżewski Stanisław. 2010. Słowo i obraz. Studia historycznoliterackie nad „Sylwami” Stacjusza. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Troszyński Marek. 1996. Wstęp. W Raptularz 1843–1849, Juliusz Słowacki. Warszawa.

Zabłocki Stanisław. 1965. Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zachara Maria. 1980. Sylwy – dokument szlacheckiej kultury umysłowej w XVII w. W Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII w, red. Hanna Dziechcińska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


SłomakI. (2013). Poetyckie i prozatorskie „sylwy” – wobec tradycji retorycznej. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 271-297. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3323

Iwona Słomak 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).