Czyż może istnieć poezja niemelancholijna?Abstrakt

The text is a review of Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, a book by Alina Świeściak (Kraków: Universitas, 2011). Hoffmann positions the work in the broader panorama of Polish humanistic studies on melancholy which intensified around the turn of the century and are still relevant today. For Świeściak melancholy is not only an array of meanings surrounding a gap, emptiness and mortality in contemporary poetry (among others by Różewicz, Krynicki, Dycki, Kielar, Sosnowski), but it is also a figure that enables reflection on the notions of corporality or sight. The review makes an attempt to reconstruct these key concepts and to inquire about the limits of the notion of melancholy and questions the book's silence of Marcin Świetlicki's poetry.


Bałus Wojciech. 1996. Mundus melancholicus. Melnacholiczny świat w zwierciadle sztuki. Kraków: Universitas.

Borowczyk Jerzy. 2012. Nóż w poezji. Marcin i Gustaw. W Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. Emilia Kledzik, Joanna Roszak, 223-235. Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury.

Fiedorczuk Julia, Jankowicz Grzegorz. 2009. „Cyborg w ogrodzie. Założycielskie uwagi o ekokrytyce”. Ha!art 1-2.

Jankowicz Grzegorz, red. 2001. „Jesień już Panie a ja nie mam domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy. Kraków: „Ha!art”.

Kisielowa Joanna. 2001. Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Klibansky Raymond, Erwin Panofsky, Fritz Saxl. 2009. Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, pł. Anna Karczyńska. Kraków: Universitas.

Koronkiewicz M, Paweł Kaczmarski. 2011. O czym mówimy, kiedy mówimy o Świetlickim. W Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. Piotr Śliwiński. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Kristeva Julia. 2007. Czarne słońce. Depresja i melancholia, pł. Michał Paweł Markowski, Remigiusz Ryziński. Kraków: Universitas.

Kuczyńska Alicja. 1999. Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kunz Tomasz. Postępy ciemności. 2011. W Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. Piotr Śliwiński. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Momro Jakub. 2011. Świetlicki: plastyczność świata. W Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. Piotr Śliwiński. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Niewiadomski Andrzej. 2003. Poezja jako terapia (nie)możliwa. O wierszach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W Twórczość i terapia. Materiały pokonferencyjne, red. Edyta M. Nieduziak, 17-30. Sandomierz: TNS.

Olejniczak Józef. 2011. O poezji Marcina Świetlickiego. Rozpoznanie wstępne. W Nowa poezja polska: twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych. Kraków.

Orska Joanna. 2006. Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, 99-112. Kraków: Universitas.

Śliwiński Piotr. 2002. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków: Znak.

Śniedziewski Piotr. 2011. Melancholijne spojrzenie. Kraków: Universitas.

Świeściak Alina. 2009. Dwa obrazy melancholii w poezji współczesnej (Maciej Woźniak i Jacek Dehnel). W Nowa poezja polska: twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, 133-141. Kraków.

Świeściak Alina. 2010. Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków: Universitas.

Umińska Bożena. 1998. „Kość ujdzie cało”. Res Publica Nowa 5.

Zeidler-Janiszewska Anna. 1996. Między melancholią a żałobą. Estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


HoffmannK. (2013). Czyż może istnieć poezja niemelancholijna?. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 309-318. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3325

Krzysztof Hoffmann 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).