Śląska okolicaAbstrakt

Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI by Elżbieta Dutka is a virgin work devoted to the relationship between a human being and a concrete and real space, it being Silesia. The author focuses on topographies – various ways of inscribing places into the culture, while the place may mean here a concrete localization, phantasmagory, a private homeland or even an internal conception of the author. The researcher is interested in a spacious dimension of human experiences, yet she does not aim at a synthesis of the phenomena observed, but stops at an overview of Silesia in various fields of art and the analysis as well as interpretation of selected works. She bases her discussions on theoretical assumptions by Martin Heidegger, Hanna Buczyńska-Garewicz and Tadeusz Sławek. At the same time, she looks for values that are universal and global in localness, which is not necessarily translatable.


Dutka Elżbieta. 2011. Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sloterdijk Peter. 2011. Kryształowy pałac, pł. Borys Cymbrowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sławek Tadeusz. 2007.Wstęp. W Myśleć Śląsk, Wybór esejów, red. Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek. Katowice Wydawnictwo: Uniwersytetu Śląskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2013-12-30


RosińskiC. (2013). Śląska okolica. Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), 319-325. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3326

Cezary Rosiński 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).