Trzecie oblicze Ofelii [rec. Katarzyna Czeczot: Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016, ss. 331.]Abstrakt

The following analysis of Katarzyna Czechot’s book Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje [Ophelism. Romantic appropriations, feminist interventions], published in 2016, is a chronological record of ophelic images proposed by this gender studies researcher. The aim of the paper is to demonstrate Czeczot’s dialogue with the traditional representations of Shakespeare’s tragic female figure. In the review the author pays attention to the subversive potential of the subsequent chapters of the work. The portrayals of a female, and sometimes feminized, body, which are linked together by an “ophelic code”, are often interpreted as a certain kind of medium of social revolutions, of changes in human expectations and desires.


Słowa kluczowe

ophelism; feminism; romanticism; iconography; Katarzyna Czeczot

Bloom Harold, 2002: Lęk przed wpływem: teoria poezji. Przeł. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster. Kraków: Universitas.

Czabanowska-Wróbel Anna, 2013: Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski. W: Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice. Red. Anna Czabanowska-Wróbel. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzhabagina Anna, 2016: Na przecięciu nietzscheańskiego witalizmu i ibsenowskiego indywidualizmu. „Głód życia” Eleonory Kalkowskiej. W: Młodopolski witalizm, modernistyczne witalizmy. Red. Anna Czabanowska-Wróbel, Urszula M. Pilch. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gilbert Sandra M., Gubar Susan, 2000: The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and The Nineteenth-Centuary Imagination. 2nd ed. New Haven: Yale University Press.

Gutowski Wojciech, 1992: Nagie dusze i mask (o młodopolskich mitach miłości). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Janion Maria, 1982: „Bardziej umarła od umarłych”? W: Odmieńcy. Wybór, red. i oprac. Maria Janion, Zbigniew Majchrowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

Kłosińska Krystyna, 1995: Kobieta autorka. „Teksty Drugie”, nr 3/4.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-29


WłodzyńskaE. (2018). Trzecie oblicze Ofelii [rec. Katarzyna Czeczot: Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016, ss. 331.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 11(1), 233-243. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8680

Ewelina Włodzyńska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).