Materialistyczna krytyka literacka – niedokończony projekt [rec. Joseph North: Literary Criticism. A Concise Political History. Cambridge– Massachusetts: Harvard University Press, 2017, ss. 272.]Abstrakt

The article is an extensive review of Joseph North’s book Literary Criticism: A Concise Political History. The author divides the 20th and 21st century literary studies into two orientations: critics and researchers, showing that the domination of the research perspective from the 80s led to a paradoxical depoliticization of criticism and deprivation of its intervention potential. To restore the critical potential, North postulates a return to materialistic aesthetics under the sign of I.A. Richards, which allows him to cross the research horizon in a gesture of intervention into a common reality, justified by a specific aesthetic experience.


Słowa kluczowe

esthetic experience; materialistic literary criticism; interventions; literary studies

Felski Rita, 2015: The Limits of Critique. Chicago: University of Chicago Press.

Franczak Jerzy, 2017: Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo.

Hines Andy, 2018: The Material Life of Criticism. 22.01.2018. „PublicBooks”. http://www.publicbooks.org/the-material-life-of-criticism/ [10.06.2018].

Jay Paul, 2014: The Humanities „Crisis” and the Future of Literary Studies. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Jiang James, 2018: So Far, So Left? „Literary Criticism: A Concise Political History” by Joseph North. 6.03.2018. „Sydney Review of Books”. https://sydneyreviewofbooks. com/literary-criticism-a-concise-political-history/ [10.06.2018].

Kosofsky Sedgwick Eve, 2014: Czytanie paranoiczne, czytanie reparacyjne, albo: masz paranoję i pewnie myślisz, że ten tekst jest o tobie. Przeł. Magda Szcześniak. „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 5. http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/184/299 [10.06.2018].

Latour Bruno, 2004: Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. „Critical Inquiry”, vol. 30.

Ley James, 2016: Expert Textpert. The Limits of Critique & Better Living Through Criticism. 13.04.2016. „Sydney Review of Books”. https://sydneyreviewofbooks. com/the-limits-of-critique-the-art-of-reading/ [10.06.2018].

Ryan Dermot, 2018: Review of Joseph North’s „Literary Criticism. A Concise Political History”. 29.01.2018. „boundary 2”. https://www.boundary2.org/2018/01/dermot-ryan-review-of-joseph-norths-literary-criticism-a-concise-political-history/ [10.06.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


TrzeciakK. (2018). Materialistyczna krytyka literacka – niedokończony projekt [rec. Joseph North: Literary Criticism. A Concise Political History. Cambridge– Massachusetts: Harvard University Press, 2017, ss. 272.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 167-180. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8803

Katarzyna Trzeciak 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).