O czasopiśmie

Drogi Czytelniku! Z przyjemnością informujemy, że "Er(r)go" uzyskało 11 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2015 roku oceny i figuruje na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku, nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2017: 59.35.

Aby uzyskać całkowicie bezpłatny dostęp do wszystkich numerów "Er(r)go" wystarczy się zarejestrować i zalogować na niniejszej stronie. 

Gorąco prosimy Państwa o podawanie stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji przy rejestracji, przypominając jednocześnie, że recenzentami "Er(r)go" mogą być wyłącznie pracownicy samodzielni. Państwa Autorów zapraszamy też do przeczytania zaproszeń do nadsyłania tekstów (na dole tej strony).

UWAGA: W razie problemów z rejestracją, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Redakcją - errgo@us.edu.pl

UWAGA: Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów zarówno zgodnych z tematyką numeru, jak i tekstów wykraczających poza jego ramy tematyczne, jednocześnie przypominając, że warunkiem przyjęcia tekstu do kolejnych etapów procesu redakcyjengo jest wypełnienie wszystkich pól formularza (podane pełnych metadanych) oraz załączenie skanów wszystkich zgód i licencji na wykorzystanie materiału obcego. Złożenie tekstu do Redakcji "Er(r)go" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Jak przesłać tekst za pomocą OJS? Ilustrowana instrukcja dla Autora

Jak odpowiednio sformatować tekst? Ilustrowana instrukcja dla Autora

Jak sformatować bibliografię załącznikową?

Serdecznie zapraszamy! 

ER(R)GO jest ogólnopolskim periodykiem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zakres i zasięg czasopisma

Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej - także kultury popularnej - ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny.

Krąg odbiorców

Przedstawiciele humanistyki uniwersyteckiej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania  w zakresie literaturoznawstwa (teoria, komparatystyka, krytyka), nauk o kulturze, socjologii, antropologii,  filozofii (szczególnie w zakresie jej pokrewieństw z innymi dziedzinami humanistyki) oraz krąg odbiorców interdyscyplinarnych.

Działy

Głównymi działami pisma są „Rozprawy - szkice - eseje” poświęcone tematyce określonej wyżej oraz „Przekłady”, mieszczące jeden lub dwa ważne teksty obcojęzyczne w tłumaczeniu polskim. Uzupełnieniem tych centralnych sekcji każdego numeru będą opcjonalne i konstruowane w miarę aktualnych potrzeb działy uzupełniające: „Polemiki - komentarze - uwagi”, zawierające materiał dyskusyjny, oraz „Recenzje - noty - omówienia”.

Proces recenzji

 • recenzentami są pracownicy samodzielni
 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, 
 • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
 • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane,

Harmonogram publikacji

Kolejne numery "Er(r)go" ukazują się w lipcu i grudniu każdego roku. Publikowane są wyłącznie kompletne numery po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

Numer lipcowy (16 miesięcy)

1 kwietnia roku poprzedzającego  (RP) – zaproszenie do nadsyłania tekstów
1 października – 31 października RP – opracownie redakcyjne
1 listopada RP – przesłanie tekstów do recenzji
1 listopada – 31 grudnia RP – recenzje
3 stycznia – 31 stycznia – poprawki Autorów
luty – opracownie tekstu po poprawkach
1 marca – przekazanie tomu do Wydawnictwa
1 marca – 30 lipca (4 miesiące) – opracowanie wydawnicze i publikacja 

Numer grudniowy (15 miesięcy)

lipiec / 1 (–10) września roku poprzedzającego poprzedzający – zaproszenie do nadsyłania tekstów
1 marca – 31 marca roku poprzedzającego (RP) – opracowanie redakcyjne
1 kwietnia RP – przesłanie tekstów do recenzji
1 kwietnia – 31 maja – recenzje
1 czerwca – 30 czerwca RP – poprawki Autorów
30 czerwca – 10 lipca  RP – opracowanie tekstu po poprawkach
10 lipca RP – 30 grudnia (6 miesięcy) – opracowanie wydawnicze i publikacja

Polityka otwartego dostępu

"Er(r)go" jest czasopismem dostępnym w formule Open Access Gold z zachowaniem dwunastomiesięcznego embargo umożliwiającego sprzedaż egzemplarzy drukowanych. Po upływie okresu embargo, czasopismo będzie dostępne w formie pełnotekstowej na stronach internetowych errgo.pl oraz w bazach danych czasopism.

Zasady etyczne Er(r)go

"Er(r)go: Teoria–Literatura–Kultura" przestrzega zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011 (pobierz dokument PDF). 

Odpowiedzialność Redaktora

 1. Redaktor odpowiada za decyzje dotyczącą wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.
 2. Dokonując wyboru, Redaktor nie może kierować się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa, czy też filozofii politycznej Autora.
 3. Jedynymi kryteriami wyboru tekstów do publikacji będą: 
  - wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i jego zgodność z zakresem - tematycznym czasopismaoryginalność nadesłanego tekstu
  - walory językowe nadesłanego tekstu
  - klarowność wywodu 
  - zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi zniesławienia,
  - naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienia plagiatu.

Polityka prywatności
Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, Redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:

 • Autora/Współautora tekstu
 • Recenzentów
 • Członków zespołu redakcyjnego
 • Wydawcy
 • Redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.

Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów 
(W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS)

Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją (lista osób przestawiona jest w dziale "Polityka prywantości" niniejszego dokumentu) dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

Obowiązki Recenzenta

 1. Recenzent dostarczy Redakcji informacji na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
 2. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości.
 3. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
 4. Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności. 
 5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
 6. Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.
 7. Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.
 8. Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów (W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS). Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
 9. Recenzent będzie traktował otrzymane dokumenty jako poufne.
 10. Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których poinformuje niezwłocznie Redakcję.

Odpowiedzialność i obowiązki Autora

 1. Autorzy zgłoszą do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.
 2. Autorzy przedstawią rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
 3. Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
 4. Autorzy przedstawia pełną i rzetelna listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
 5. Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.
 6. Autorzy przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych. 
 7. Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Naukowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).
 8. Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań. 
 9. Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włącząjąc w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną. 
 10. Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić sie w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.
 11. Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.
 12. Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio -- za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.
 13. Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne, dlatego Autorzy nie będą zgłaszać prac nadesłanych do "Er(r)go" do redakcji innych czasopism lub tomów. 
 14. Nadsyłając tekst do "Er(r)go", Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.
 15. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiau osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons License 4.0 International: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
 16. Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji "Er(r)go",  czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w struktuach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty.
 17. Osóby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy.
 18. Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.
 19. Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają erraty.

Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors <http://publicationethics.org/resources/code-conduct>

Historia czasopisma

"ER(R)GO" jest ogólnopolskim periodykiem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie, która funkcjonowała przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Czasopismo figuruje na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w roku 2015 uzyskało ocenę parametryczną 11 punktów. Od 2016 roku, nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2015: 65.95.