Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").

  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów. Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.

  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.

 • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.

  Where available, URLs for the references have been provided.

 • Stopień pisma wynosi 12 punktów, interlinia podwójna, a wszystkie ilustracje zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości. Wszystkie elementy graficzne są przygotowane osobno do umieszczenia w systemie jako materiały dodatkowe. Grafika jest w wysokiej rozdzielczości (300 dpi) dla tekstów ukazujących się zarówno online jak i drukiem

  The text is double-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The graphics are high resolution (min. 300 dpi) for titles published both online and in print.

 • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Wytyczne dla Autorów, znajdującej się w części "O czasopiśmie".

  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

 • Jeżeli składasz tekst do recenzowanej sekcji czasopisma, dokument, jaki przekazujesz pozbawiony jest wszelkich cech, które mogą Ciebie zidentyfikować jako Autora: Twoje imię ani nazwisko nie pojawia się w żadnym miejscu tekstu ani w jego metadanych (wyczyść je przed przesłaniem tekstu wchodząc we "właściwości" dokumentu w programie MS Word).

  If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

 • Załączasz na piśmie wszystkie licencje i oficjalne zgody na wykorzystanie materiału graficznego i wszelkiego innego, właścicielem praw do którego jest osoba trzecia.

  In your additional documentation all licenses and copyright-related permits are included in writing.Informacje dla Autorów

Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów zarówno zgodnych z tematyką numeru, jak i tekstów wykraczających poza jego ramy tematyczne. Warunkiem przyjęcia tekstu do dalszych etapów procesu redakcyjnego jest wypełnienie wszystkich pól formularza online zawierających metadane oraz wszystkich oficjalnych zgód na użycie materiału obcego. Złożenie tekstu do Redakcji "Er(r)go" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Problematyka
Kultura i jej wytwory; ontologia artefaktów; metodologia badań literaturoznawczych i kulturoznawczych; teoria; literaturoznawstwo porównawcze; tendencje w kulturze/literaturze; związki interdyscyplinarne; pogranicza kultury/literatury i filozofii, antropologii, socjologii etc.; zmiany paradygmatów; trendy i konteksty; syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze – oraz obszary zbliżone.

Polityka wydawnicza
Z wyjątkiem tekstów zamawianych oraz nowych i pierwszych tłumaczeń tekstów obcojęzycznych „Er(r)go” nie drukuje tekstów uprzednio publikowanych. Przedruki są dopuszczalne w numerach tematycznych, jeżeli tekst jest szczególnie istotny merytorycznie dla całościowej koncepcji numeru. Nadesłane teksty podlegają procedurze podwójnie anonimowej recenzji (double-blind peer review), której wynik decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu tekstu do publikacji. Redakcja nie zwraca materiałów nie przyjętych do druku ani nie zamówionych.

Forma tekstu

1. Teksty należy nadsyłać logując się na portalu www.errgo.pl w sekcji Dla autorów (www.journals.us.edu.pl/ERRGO/user/register). Prosimy o wypełnienie wymaganych przez formularz danych oraz o wgranie pliku z tekstem (bez imienia i nazwiska) do systemu w edytowalnym formacie – MS Word lub RTF (nie: PDF).

2. Zasady formatowania tekstu są następujące:
• interlinia: podwójna
• marginesy: 3 cm (lewy, prawy, górny i dolny)
• font: Minion Pro 11 punktów
• wcięcie akapitu: 1,25 cm
• justowanie: obustronne
• cytat blokowy: minimum trzy linie, interlinia pojedyńcza, bez cudzysłowu, wcięcie
bloku – 1,25 cm, odstęp od tekstu głównego – jedna linia z góry i z dołu, font 9,5 pkt.
• cytat w cytacie blokowym: cudzysłów podwójny („Tekst”)
• cytat w tekście: maksimum trzy linie – cudzysłów podwójny
• cytat w cytacie w tekście: odwrócony cudzysłów francuski („Tekst »tekst« tekst”.)
• wyrazy użyte w specjalnym sensie: cudzysłów podwójny
• motto: maksimum 1/5 strony, wyłącznie pod głównym tytułem
• tytuł artykułu: maksimum trzy linie
• śródtytuły: maksimum dwie linie, nagłówki nie numerowane
• wyróżnienia: wyłącznie kursywą (nie: rozstrzelenie, nie: pogrubienie)
• elipsa: […]
• przecinki i kropki: za cudzysłowem („Tekst »tekst« tekst”.)
• odsyłacze przypisu: przed znakiem przestankowym („Tekst »tekst« tekst” 1.)


3. Wszelkie ryciny i ilustracje zamieszczone w tekście należy nadesłać także w postaci osobnych plików o jednoznacznych nazwach jako „dodatkowe pliki” (w czwartym kroku procedury online), w rozdzielczości minimum 300 dpi. Do ilustracji należy dołączyć licencję właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiału w druku i w wersji online lub, w przypadku materiałów na licencjach otwartych,
określenie typu licencji i wskazanie źródła.

4. Przypisy należy przygotować w formie przypisów dolnych, wedle niżej podanych wskazówek i przykładów:


• Książka: Imię Nazwisko autora, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
• Rozdział w książce zbiorowej: Imię Nazwisko autora, Tytuł rozdziału, w: Tytuł książki lub tomu zbiorowego, red. Imię Nazwisko redaktora, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
• Artykuł w periodyku: Imię Nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok wydania, tom, numer, s. strony.
• Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online: Imię Nazwisko autora, Tytuł artykułu lub postu, „Tytuł czasopisma”, rok wydania, tom, numer, <http:/ www.xxx.xxxx.xxx> (data dostępu).
• Hasło encyklopedyczne lub słownikowe: „Hasło”, w: Tytuł encyklopedii lub słownika, red. Imię Nazwisko redaktora, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s.strony.
• Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego: „Hasło”, w: Tytuł encyklopedii lub słownika <http:/ www.xxx.xxxx.xxx> (data dostępu).
• Wiersz lub rozdział w ksiażce jednego autora: Imię Nazwisko autora, Tytuł wiersza lub rozdziału, w: Tytuł tomu poetyckiego, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
• Film: Tytuł filmu, reż. Imię Nazwisko reżysera, dyst. Nazwa dystrybutora, kraj, rok premiery.
• Cytat za innym autorem: Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł.Imię Nazwisko tłumacza, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony, cyt. za: Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza, wydawca, miejsce wydania rok wydania, s. strony.
• Kolejne przypisy: Nazwisko autora, skrócony tytuł artykułu… lub książki…, s. strony.

5. Przykłady
• Książka: Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. Renata Lis, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 30–31.
• Rozdział w książce zbiorowej: Robert Cieślak, Od Grünewalda do Bacona. Gra o tożsamość w poezji Tadeusza Różewicza, w: Ponowoczesność a tożsamość, red. Bożena Tokarz i Stanisław Piskor, Wydawnictwo OK SPP, Katowice 1997, s. 86–87.
• Artykuł w periodyku: Ewa Szczęsna, Tożsamość hybrydyczna, „Er(r)go”, 2004, 2/2004, nr 9, s. 10–11.
• Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online: Artur Wolski, Nauka i przemyślenia, „Forum Akademickie” 01/2006 <http://forumakademickie.pl/fa/2006/01/nauka-i-przemyslenia/> (12.02.2007).
• Hasło encyklopedyczne lub słownikowe: „Rozum”, w: Słownik synonimów, red. Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1993, s. 115–116.
• Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego: „Absolut”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii <http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/absolut.pdf> (10.10.2007).
• Wiersz lub rozdział w książce jednego autora: Maria Korusiewicz, Vermeer (1658), w: Majolika, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2012, s. 5.
• Film: The Pillow Book, reż. i scen. Peter Greenaway, dyst. Lions Gate Films, Francja–Holandia–Wielka Brytania, 1996.
• Cytat za innym autorem: Kurt Vonnegut, Jr., Rzeźnia numer pięć, przeł. Lech Jęczmyk, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1996, s. 14, cyt. za: Jolanta Misiarz, Jeszcze kilka słów na temat masakry. Filozofia egzystencjalna w Rzeźni numer pięć, w: Szkice o literaturze i kulturze amerykańskiej, red. Teresa Pyzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 71.
• Kolejne przypisy: Kurt Vonnegut Jr., Rzeźnia…, s. 22.; Vonnegut, s. 132

6. Nie stostujemy skrótów: „ibid./ibidem”; „op.cit.”; „tamże”; „tegoż”.

7. Skrót: „Zob.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest poszerzenie podawanych informacji. Skrót „Por.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest komparatywne lub kontrastywne zestawienie podawanych informacji z innym źródłem.

8. Do każdego tekstu prosimy dołączyć jednoakapitowe streszczenie w ję-
zyku angielskim i polskim (wraz z tytułem w języku angielskim) – objętość ok.
200 słów.

9. Do każdego tekstu prosimy dołączyć bibliografię załącznikową (zasady formatowania bibliografii załącznikowej).

Zastrzeżenie
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania pewnych modyfikacji tekstu nie naruszających merytorycznej strony opracowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do przedruków tekstu w numerach rocznicowych "Er(r)go".

Korespondencja
Korespondencję prosimy kierować na adres:

Wojciech Kalaga 
"Er(r)go", Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych,
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5,
41–205 Sosnowiec,
tel./faks: 32 36 40 892,
e-mail: errgo@us.edu.pl