Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").

  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów.

  Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.

  Tam, gdzie było to możliwe, udostępnione zostały aktywne łącza URL.

 • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.

  Where available, URLs for the references have been provided.

 • Stopień pisma wynosi 12 punktów, interlinia podwójna, a wszystkie ilustracje zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości. Wszystkie elementy graficzne są przygotowane osobno do umieszczenia w systemie jako materiały dodatkowe. Grafika jest w wysokiej rozdzielczości (300 dpi) dla tekstów ukazujących się zarówno online jak i drukiem

 • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Wytyczne dla Autorów, znajdującej się w części "O czasopiśmie".

  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

 • Jeżeli składasz tekst do recenzowanej sekcji czasopisma, dokument, jaki przekazujesz pozbawiony jest wszelkich cech, które mogą Ciebie zidentyfikować jako Autora: Twoje imię ani nazwisko nie pojawia się w żadnym miejscu tekstu ani w jego metadanych (wyczyść je przed przesłaniem tekstu wchodząc we "właściwości" dokumentu w programie MS Word).

  If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

 • Załączasz na piśmie wszystkie licencje i oficjalne zgody na wykorzystanie materiału graficznego i wszelkiego innego, właścicielem praw do którego jest osoba trzecia.

  In your additional documentation all licenses and copyright-related permits are included in writing. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nadesłaniem tekstu do "Er(r)go", gorąco polecamy, abyście zapoznali się Państwo z treścią strony O czasopiśmie aby dowiedzieć się o zasadach wedle których zorganizowane są kolejne sekcje czasopisma. Prosimy także o uważne przeczytanie Informacji dla Autorów. Aby nadesłać tekst, Autor musi zarejestrować się na stronie, lub -- jeżeli posiada już konto -- zalogować się i nadesłać tekst wraz z niezbędnymi metadanymi (anglojęzyczne streszczenie, dyscyplina naukowa, słowa kluczowe, afiliacja, numer ORCID, dokumentację praw autorskich do wykorzystywanego materiały obcego),  postępując zgodnie ze wskazówkami prostego, pięcioelementowego formularza. KLIKNIJ TU, ABY NADESŁAĆ TEKST.

UWAGA: Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów zarówno zgodnych z tematyką numeru, jak i tekstów wykraczających poza jego ramy tematyczne, jednocześnie przypominając, że warunkiem przyjęcia tekstu do kolejnych etapów procesu redakcyjngo jest wypełnienie wszystkich pól formularza (podane pełnych metadanych) oraz załączenie skanów wszystkich zgód i licencji na wykorzystanie materiału obcego. Preferowana objętość artykułu badawczego w "Er(r)go" to 25 do 40 tysięcy znaków ze spacjami. Teksty bez kompletnych metadanych będą odrzucane.
Złożenie tekstu do Redakcji Er(r)go jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

 • Przewodnik dla Autora/Autorki, czyli jak nadesłać tekst?
 • Jak sformatować tekst polskojęzyczny?
 • Jak sformatować tekst anglojęzyczny?
 • Jak ma wyglądać pierwsza strona artykułu?
 • Wzorcowa pierwsza strona w formacie MS Word - ściągnij!
 • Jak sformatować bibliografię załącznikową?
 • Przewodnik dla Recenzenta/Recenzentki
 • Zasady etyczne "Er(r)go" (alternatywnie: dokument PDF)

   

  Odpowiedzialność i obowiązki Autora

  1. Autorzy zgłoszą do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.
  2. Autorzy przedstawią rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
  3. Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
  4. Autorzy przedstawia pełną i rzetelna listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
  5. Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.
  6. Autorzy przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych. 
  7. Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Naukowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).
  8. Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań. 
  9. Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włącząjąc w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną. 
  10. Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić sie w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.
  11. Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.
  12. Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio -- za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.
  13. Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne, dlatego Autorzy nie będą zgłaszać prac nadesłanych do "Er(r)go" do redakcji innych czasopism lub tomów. 
  14. Nadsyłając tekst do "Er(r)go", Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.
  15. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiau osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
  16. Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji "Er(r)go",  czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w struktuach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty.
  17. Osóby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy.
  18. Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.
  19. Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają erraty.

  Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors.