Ameryka w lustrze biografii wielkich Amerykanów: nieformalny przewodnik dla czytelników

(An Essay in English / Esej w języku angielskim)


Abstrakt

Wychodząc od wydarzeń pierwszej kadencji Donalda Trumpa, kryzysu amerykańskiej opieki zdrowotnej w kontekście pandemii Covid-19 i Stanów Zjednoczonych Ameryki postrzeganych jako (gasnący) symbol demokracji, niniejszy esej stawia pytanie, czy możliwa jest wyważona dyskusja o współczesnym obrazie Ameryki. Zdaniem autora, taki ogląd można wypracować dzięki gatunkowi biografii. Esej, tym samym, przedstawia subiektywny wybór biografii, od Alexandra Hamiltona i George’a Washingtona po Michelle i Baracka Obamów, które pozwalają przyjrzeć się skomplikowanym postaciom, które wpłynęły na kształt Ameryki, jaką znamy dzisiaj.


Słowa kluczowe

biografia; wielkie postacie amerykańskiej kultury; wielkie postacie amerykańskiej historii; najważniejsi amerykańscy biografowie; historia USA przez pryzmat biografistyki

Boot, Max. The Road Not Taken: Edward Lansdale and the American Tragedy of Vietnam. New York and London: Liveright Publishing Corporation, 2018.

Branch, Taylor. Parting the Waters: America in the King Years, 1954–63. New York: Simon & Schuster, 1988.

Brinkley, Alan. The Publisher: Henry Luce and His American Century. New York: Alfred A. Knopf, 2010.

Carlyle, Thomas. Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History. London: Chapman and Hall, 1840.

Caro, Robert Allan. The Path to Power. New York: Alfred A. Knopf, 1982.

Caro, Robert Allan. Master of the Senate. New York: Alfred A. Knopf, 2002.

Caro, Robert Allan. Means of Ascent. New York: Alfred A. Knopf, 1990.

Caro, Robert Allan. The Passage of Power. New York: Alfred A. Knopf, 2012.

Chernow, Ron. Alexander Hamilton. New York: Penguin Press, 2004.

Chernow, Ron. Grant. New York: Penguin Books, 2018.

Chernow, Ron. Washington: A Life. New York: Penguin Press, 2010.

Goodwin, Doris Kearns. Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln. New York: Simon & Schuster, 2005.

Grant, Ulysses Simpson. The Complete Personal Memoirs of Ulysses S. Grant. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

Larrabee, Eric. Commander in Chief: Franklin Delano Roosevelt, His Lieutenants, and Their War. New York: Simon & Schuster, 1988.

Lepore, Jill. These Truths: A History of the United States. New York and London: W. W. Norton & Company, 2018.

Manchester, William. American Caesar: Douglas MacArthur, 1880–1964. New York: Back Bay Books, 2008.

McCullough, David. Truman. New York: Simon & Schuster, 1993.

Meacham, Joe. His Truth Is Marching On: John Lewis and the Power of Hope. New York: Random House, 2020.

Mencken, Henry Louis. The Days Trilogy, Expanded Edition: Happy Days / Newspaper Days / Heathen Days / Days Revisited: Unpublished Commentary. New York: Library of America, 2014.

Morris, Edmund. Colonel Roosevelt. New York: Random House, 2010.

Morris, Edmund. The Rise of Theodore Roosevelt. New York: Random House, 2010.

Morris, Edmund. Theodore Rex. New York: Random House, 2010.

Nasaw, David. The Chief: The Life of William Randolph Hearst. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 2000.

Obama, Barack. A Promised Land. New York: Random House, 2020.

Obama, Barack. Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance. New York: Times Books, 1995.

Obama, Michelle. Becoming. New York: Random House, 2018.

Packer, George. Our Man: Richard Holbrooke and the End of the American Century. New York: Alfred A. Knopf, 2019.

Sheehan, Neil. A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam. New York: Random House, 1988.

Sledge, Eugene Bondurant. With the Old Breed: At Peleliu and Okinawa. New York: Presidio Press, 2010.

Smith, Jean Edward. FDR. New York: Random House, 2008. Kindle Edition.

Smith, Richard Norton. The Colonel: The Life and Legend of Robert R. McCormick 1880–1955. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 1997.

Swan, Jonathan. “Exclusive: Ukraine’s Zelensky calls riots ‘strong blow’ to U.S. democracy.” Axios, Jan 31, 2021. Available at: https://www.axios.com/ukraine-zelensky-capitol-riots-axios-hbo-f223c6d4-1aee-4779-a26d-f5f0eefb90f2.html (24.03.2021).

Teachout, Terry. Duke: A Life of Duke Ellington. New York: Gotham Books, 2014.

Teachout, Terry. The Skeptic: A Life of H. L. Mencken. New York: HarperCollins Publishers, 2002.

Wolfe, Tom. “Quotes/Quotable Quote.” Goodreads. Available at: https://www.goodreads.com/quotes/376418-the-dark-night-of-fascism-is-always-descending-in-the (24.03.2021).

Wolfe, Tom. The Right Stuff. New York: Picador, 1979.


Opublikowane : 2021-12-30


BootM. (2021). Ameryka w lustrze biografii wielkich Amerykanów: nieformalny przewodnik dla czytelników. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 25-35. https://doi.org/10.31261/errgo.11684

Max A. Boot  maxboot1@gmail.com

Max A. Boot (ur. 12 września 1969) jest amerykańskim pisarzem rosyjskiego pochodzenia - konsultantem, felietonistą, wykładowcą i historykiem wojskowości. Pracował jako kolumnista i redaktor czasopisma Christian Science Monitor, a następnie - w latach 90. - jako felietonista The Wall Street Journal. Obecnie piastuje pozycję Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow in National Security Studies w Radzie Stosunków Międzynarodowych i współpracuje z The Washington Post. Jego teksty publikowało wiele istotnych , czasopism, takich jak The Weekly Standard, Los Angeles Times i The New York Times. Jest także autorem książek poświęconych historii wojskowości. W 2018 roku Boot opublikował  biografię Edwarda Lansdale'a The Road Not Taken oraz książkę The Corrosion of Conservatism: Why I Left the Right, w której szczegółowo opisuje własną „ideologiczna podróż" od konserwatywizmu do bezpartyjności, zapoczątkowaną wydarzeniami wyborów prezydenckich z 2016 roku. (Źródło: Wikipedia)


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).