Melville i Indianie: lektura, kosmopolityzm i kondycja biograficzna

(Esej w języku angielskim / An Essay in English)


Abstrakt

Odpowiadając na powszechną we współczesnych badaniach literackich niechęć do biografizujących lektur, niniejszy artykuł stawia sobie za zadanie przemyślenie relacji między czytelnikiem i autorem, a zwłaszcza biografem. Ta relacja służyć ma odczytaniu takich tekstów Hermana Melville’a, jak np. Pierre; or, The Ambiguities, które niepokoją i zaskakują swoimi autobiograficznymi uwikłaniami. Refleksje nad zwyczajami czytelniczymi rodziny Melville’ów stają się interpretacyjnym kluczem do zrozumienia postępującego kosmopolityzmu i kulturowej wrażliwości Hermana Melville’a, w obliczu widma jego własnego dziadka i jego uwikłania w ludobójstwo rdzennych Amerykanów.


Słowa kluczowe

biografia; Herman Melville; John Bryant; dialektyka faktu i fikcji; proces pisarski; krytyka biografii; autor; lektura; ludobójstwo

Berthold, Dennis. American Risorgimento: Herman Melville and the Cultural Politics of Italy. Columbus: Ohio State University Press, 2009.

Botta, Charles. History of the War of the Independence of the United States of America. 2 vols. Translated by George Alexander Otis. Boston: Harrison Gray, 1826.

Bryant John. Melville and Repose: The Rhetoric of Humor in the American Renaissance. New York: Oxford University Press, 1993.

Craft, David. “Historical Address of Rev. David Craft.” In Journals of the Military Expedition of Major General John Sullivan against the Six Nations of Indians in 1779 with Records of Centennial Celebrations. Edited by Frederick Cook [and George S. Conover]. Auburn: Knapp, Peck & Thomson, 1887.

Dimock, Wai Chee. “Deep Time: American Literature and World History.” American Literary History, vol. 13, no. 4 (2001), 755–75.

Dimock, Wai Chee, “Literature for the Planet.” PMLA, vol. 116, no. 1 (2001), 173–88.

Gansevoort, Peter. Papers. Gansevoort-Lansing Collect. New York Public Library.

Kenney, Alice P. The Gansevoorts of Albany: Dutch Patricians in the Upper Hudson Valley. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1969.

Melville, Gansevoort. Index Rerum. Vol. 1 and 4. Melville Collection. Berkshire Athenaeum. Pittsfield, MA.

Melville, Herman. The Confidence-Man: His Masquerade. Edited by John Bryant. New York: Random House, 2003.

Melville, Herman. Correspondence. Edited by Lynn Horth. Evanston and Chicago: Northwestern University Press and The Newberry Library, 1993.

Melville, Herman. “Mr. Parkman’s Tour.” In The Piazza Tales, and Other Prose Pieces, 1839–1860. Edited by Harrison Hayford, Alma A. MacDougall, and G. Thomas Tanselle. Evanston and Chicago: Northwestern University Press and The Newberry Library, 1987.

Melville, Herman. Pierre, or, The Ambiguities. Edited by Harrison Hayford, Hershel Parker, and G. Thomas Tanselle. Evanston and Chicago: Northwestern University Press and The Newberry Library, 1971.

“The Obituary Record: Vincenzo Botta.” The New York Times. 6 October 1894.

Parker, Hershel. Herman Melville: A Biography. 2 vols. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1996.

Parker, Hershel. “The Metaphysics of Indian-Hating.” Nineteenth-century Fiction, vol. 18 (1963), 165–73.

Purvis, Thomas L. Dictionary of American History. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1995.

Ramsay, David. The History of the Revolution. 2 vols. Trenton: James J. Wilson, 1811.

Rogin, Michael Paul. Subversive Genealogy: The Politics and Art of Herman Melville. New York: Knopf, 1983.

Sealts, Merton M. Jr. Melville’s Reading. Columbia: University of South Carolina Press, 1988.

Stone, William L. Life of Joseph Brant (Thayendanagea). 2 vols. Albany, NY: J. Munsell, 1867. “To Garibaldi’s Memory.” The New York Times. 5 June 1888.

Wait, William. “Sullivan’s Campaign.” Proceedings NY State Historical Association 6. Albany, NY, 1906.

Washington, George. The Writings of George Washington from the Original Manuscript Sources, 1745–1799. Electronic Text Center, University of Virginia Library. 1997. Accessed: 26 January 2012.

Webb, Nathaniel. “Continuation of Nathaniel Webb’s Journal: As Published in the Elmira Republican of Sept. 11th and 12th, 1855.” In: Proceedings of the New York State Historical Association 6. Edited by William Wait. Albany, NY, 1906, 87–93.

Williams, Sherman. “The Organization of Sullivan’s Expedition.” Proceedings New York State Historical Association 6. Albany, NY, 1906.


Opublikowane : 2021-12-30


BryantJ. (2021). Melville i Indianie: lektura, kosmopolityzm i kondycja biograficzna. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 65-86. https://doi.org/10.31261/errgo.11687

John L. Bryant  John.L.Bryant@hofstra.edu
Hofstra University  Stany Zjednoczone

John L. Bryant jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Anglistyki Hofstra University. Jego główne zainteresowania badawcze oscylują wokół dziewiętnastowiecznej literatury i kultury amerykańskiej, w szczególności twórczości Hermana Melville'a - ale także transcendentalizmu, Emersona, Poe i afroamerykańskiego pisarstwa sprzed wojny secesyjnej. Specjalizuje się również w studiach tekstologicznych i humanistyce cyfrowej. W swoich badaniach zwraca szczególną uwagę na to, w jaki sposób pisarze i czytelnicy korygują teksty, przekształcając je w coś, co nazywa „tekstami płynnymi” - oraz na koncepcje wykorzystania technologii online w celu pokazania użytkownikom, jak ewoluują płynne teksty. John Bryant jest autorem wielu książek i artykułów, z których najważniejsze to Melville and Repose (Oxford), The Fluid Text (Michigan), Melville Unfolding (Michigan) oraz Longman Critical Edition Moby-Dick. Jest także redaktorem czasopisma naukowego Leviathan: A Journal of Melville Studies i zarządza projektem MEL - Melville Electronic Library.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).