"Jestem swoją kryjówką": rzecz o (czystych) oknach i lornetkach, czyli przestrzenie przejrzystości i tajemnicyAbstrakt

Marzena Kubisz

 

"I am my own hiding place": On (Clean) Windows and Binoculars or Spaces of Transparency and Secrecy

The essay examines literary (contemporary British fiction) and visual (West­ern art and film) representations of windows as a space of exposition and transgression in respect to the liminal character of their presence in the cul­tural (architectural, social and psychological) landscape. Seen from the per­spective of Goffman's sociology of impression management a "window spec­tacle," i.e looking out of the window and being exposed to the gaze of the other, entails questions concerning control and self-control, social transpar­ency and secrecy and can be approached in terms of the role it plays in the process of "presentation of self in everyday life" and inhabiting of the private and public spaces.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


KubiszM. (2007). "Jestem swoją kryjówką": rzecz o (czystych) oknach i lornetkach, czyli przestrzenie przejrzystości i tajemnicy. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (15). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2480

Marzena Kubisz  marzenakubisz@interia.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny; Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska
Tytuły i stopnie naukowe:

2015 - Habilitacja z zakresu literaturoznawstwa. Tytuł rozprawy: Resistance in the Deceleration Lane. Velocentrism, Slow Culture and Everyday Practice

2001 - doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski. Tytuł pracy: “Strategies of Resistance: Body, Identity and Representation in Western Culture”

1996 - magister filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski. Tytuł pracy: “Collage or the anthropological look at popular culture”

Zainteresowania badawcze:

Teoria kultury i studia kulturowe
Prędkość i kultura
Ekokrytyka
Animal Studies
Współczesna powieść brytyjskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).