Where goest thou, Truman? O sekretnym życiu nowoczesnej utopiiAbstrakt

Bartosz Kuźniarz

Where goest thou, Truman? On the Secret Life of Modern Utopia

The essay takes a closer look at one of the "antinomies of postmodernity", distinguished by Fredric Jameson in his 1994 book The Seeds of Time. Times after the fall of communism have witnessed a tremendous revival of anti-utopian thinking, ranging from the Eastern European lustration frenzy up to the western revisions of the French Revolution period. Jameson shows that the strongest arguments against utopia are in fact utopian arguments them­selves. For example, the neoliberal, free market ideology — which denounces all forms of social planning, calling for a pure form of the market — despite its scientific outlook, backed by the authority of economics, hinges in reality on the utopian nostalgia for a perfect social order. The widespread anti-utopian mentality is dependent upon secretly provided utopian gratifications. Anti-utopian fears of the consequences of social projects are camouflage for a dif­ferent kind of utopia at work in the contemporary world society. The essay shows this specific (anti-)utopian entanglement of modern man through the example of Paul Weir's "Truman Show". Truman escapes the artificial, ster­ile, simulated conditions of Sea Haven in order to become part of the reality which the western audience perceives as decent, normal, free and livable. On the other hand, this "emancipating" gesture conceals the fact that the scenario from which Truman escapes is in "real life" the very epitome of the global, postmodern, capitalist order.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


KuźniarzB. (2007). Where goest thou, Truman? O sekretnym życiu nowoczesnej utopii. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (15). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2481

Bartosz Kuźniarz  b.kuzniarz@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny; Instytut Socjologii  Polska
Stopnie i tytuły naukowe:
Doktor filozofii - 2010 rok - IFiS PAN
Magister socjologii - 2004 rok - Uniwersytet JagiellońskiZainteresowania badawcze:
Filozofia społeczna
Filozofia i teologia gospodarki
Współczesne teorie socjologiczne

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).