Biblia w kulturze zachodniej: słabość, kamuflaż i strategie przetrwaniaAbstrakt

Ewa Rychter

The Bible in Western Culture: Weakness, Camouflage and Survival Strategies

The article is a reflection on the ways in which Gianni Vattimo and Jonathan Sheehan on the one hand, and Hugh Pyper and Herbert Schneidau on the other hand, perceive the relationship between the Bible and Western culture. I demonstrate that for all of those thinkers the biblical text tunes in to the contemporary cultural context remarkably well. I also argue, however, that unlike Vattimo, Pyper and Schneidau — two contemporary biblical scholars — main­tain that the weak status of the Bible should not be taken for granted. Pyper and Schneidau suggest that since the Scripture's weakness may be a survival strategy (a camouflage), one should leave open the possibility that the Bible's cultural stance could undergo a surprising transformation in the future.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


RychterE. (2007). Biblia w kulturze zachodniej: słabość, kamuflaż i strategie przetrwania. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (15). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2483

Ewa Rychter  errgo@us.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Instytut Humanistyczny  Polska

Ewa Rychter - Senior Lecturer at the Angelus Silesius State College in Wałbrzych, Poland. She holds a doctorate degree in literary theory.

 

Ewa Rychter jest adiunktem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowejw Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa. Uzyskała stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).