Nowe zagrożenia, stare lęki? Hollywoodzkie "kino konspiracyjne" i jego kontekstyAbstrakt

Artur Piskorz

New Threats, Old Fears? Contemporary Hollywood 'Conspiracy Films' and Their Contexts

Hollywood cinema has always been keen on producing films dealing with various forms of conspiracy. A particularly prolific era begun towards the late 1960s and continued for nearly a decade. Leftist filmmakers (e.g. Alan J.Pakula, Sidney Pollack) made a number of 'conspiracy films' constituting an artistic response to the social and political upheavals of the times (the Pen­tagon Papers, the Watergate scandal, the Vietnam War, the ITT and Lockheed disclosures, and so on). This cycle of films was to stay with the American filmmakers ever since. Virtually every major political controversy earned it­self a conspiracy theory and its filmic representation. Depending on the cur­rent 'fashion', the films have tackled diverse subjects ranging from the fear of total control to the fear of the world government to the problem of global terrorism after the 9/11 attacks. With the advance of cheap digital technology as well as the Internet, various individuals have been utilizing their opportunity to make films 'unmasking' global conspiracies and plots. This has become particularly widespread after the events of September 11. The essay inquires into the possibility of establishing any patterns of discourse between the clas­sic productions and the new, emerging ones.


Pobierz

Opublikowane : 2007-10-01


PiskorzA. (2007). Nowe zagrożenia, stare lęki? Hollywoodzkie "kino konspiracyjne" i jego konteksty. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (15). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2484

Artur Piskorz  arthur.loach@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny; Instytut Neofilologii  Polska

Kulturoznawca i filmoznawca specjalizujący się w kinie Stanleya Kubrica, któremu poświęcił pracę doktorską.

 

Holds a PhD in cultrural studies and film studies. His research interests focus on Stanley Kubric’s cinema.

 

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).