Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Pawła Jarodzkiego gra w historię. Analiza <i>Kompletnej historii wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski</i> w kontekście „narracji wizualnej” o Polsce.Abstrakt

For an abstract in English, scroll down

Sylwia Papier
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński

Pawła Jarodzkiego gra w historię 
Analiza Kompletnej historii wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski w kontekście „narracji wizualnej” o Polsce.

Abstrakt: Artykuł służy omówieniu problematyki książki Pawła Jarodzkiego pt. Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Będę go rozpatrywała w kontekście współczesnych narracji wizualnych. Tekst ten służy próbie definicji omawianego zbioru jako gatunku hybrydycznego oraz omówieniu stosowanych przez autora strategii prezentowania historii.

Słowa kluczowe: Paweł Jarodzki, artbook, historia, narratologia

Game in History by Paweł Jarodzki. An Analysis of Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski in the Context of the “Visual Narrative” about Poland

Abstract: The article discusses chosen themes in Paweł Jarodzki’s comic book Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski [A Complete History of the World, with Special Attention Paid to Poland]. Of special concern is the context of contemporary visual narrative. 171 This goal is to define Jarodzki’s book as a representative of hybrid genre and to discuss his strategies of representing history.

Keywords: Paweł Jarodzki, artbook, history, narratology


Słowa kluczowe

Paweł Jarodzki; artbook; historia; narratologia

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Ciszewski Andrzej, Prawda Was dobije! (Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski), „artPAPIER” 22 (262) / 2014 http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=212&artykul=4631, dostęp 09.01.2016.

Gorządek Ewa, Paweł Jarodzki, http://culture.pl/pl/tworca/pawel-jarodzki, (20.04.2016).

http://findwords.info/term/artbook/ (12.12.2016).

http://www.ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/3925-kompletna-historia-wszech swiata-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-polski, (11.01.2016).

Jarodzki Paweł, Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Korporacja Ha!art, Kraków 2014.

Tannenbaum Barbara, What is a book artist or an art book?, <http://www.milpedras.com/en/noticias/53/what-is-a-book-artist-or-an-art-book/> (10.10.2016).

Tokarz Tomasz, Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej, „Kultura i Historia” nr 8/2005, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/204, (14.05.2016).

Wabik Artur, Kompletna historia świata ze szczególnym uwzględnieniem Polski, http://www.instytutksiazki.pl/komiksy,aktualnosci,32039,kompletna-historia-swiata-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-polski.html, (09.01.2016).

Wachowski Jacek, O pisaniu historii, „Porównania” 8/2001, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1211/1/Wachowski.pdf, 12.02.2016.

Wardęcka Magdalena, Szczególna historia w kompletnym wydaniu, http://kuznia.art.pl/recenzje/1171-kompletna-historia-wszechswiata-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-polski-pawel-jarodzki.html, (10.05.2016).

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-05


Papier, S. (2018). Pawła Jarodzkiego gra w historię. Analiza <i>Kompletnej historii wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski</i&gt; w kontekście „narracji wizualnej” o Polsce. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(37). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5096

Sylwia Papier  sylwia.papier3@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki  Polska

 

Sylwia Papier – magister kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).