Poezja poczłowiecza: <i>Pokarm Suweren</i> Kacpra Bartczaka


Abstrakt

W niniejszym szkicu analizie poddany zostaje najnowszy tom Kacpra Bartczaka pt. Pokarm Suweren, który ukazany jest tu jako radykalna próba wyrażenia podmiotu posthumanistycznego – istniejącego jako figura na granicy języka i ciała.

 

 


Słowa kluczowe

poezja polska; posthumanizm; głos

Bartczak, Kacper, Pokarm Suweren, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2017

Bartczak, Kacper, Przenicacy, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2013.

Bartczak, Kacper, Świat nie scalony, Biuro literackie, Wrocław 2009.

Bartczak, Kacper, Wiersze organiczne, Dom Literatury, Łódź 2015.

Bartczak, Kacper, Życie świetnych ludzi, Kwadratura, Łódź 2009.

Bielik-Robson, Agata, A poem should not mean but live. Oznaki życia w późnej poezji Andrzeja Sosnowskiego, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2010, s. 96-104.

Bielik-Robson, Agata, Duch powierzchni, Universitas, Kraków 2004.

Bielik-Robson, Agata, Errors: mesjański witalizm i filozofia, Universitas, Kraków 2012.

Bloom, Harold, Lęk przed wpływem, przeł. Agata Bielik-Robson i Marcin Szuster, Universitas, Kraków 2002,

Bloom, Harold, Mapa przekrzywień, przeł. Adam Lipszyc, „Literatura na świecie” 2003, nr 09-10, s. 5-34.

Braidotti, Rosi, Po człowieku, przeł. Joanna Bednarczyk i Agnieszka Kowalczyk, PWN, Warszawa 2013.

DeLillo, Don, Cosmopolis, przeł. Robert Sudół, Noir sur blanc, Warszawa 2005,

Gutorow, Jacek, Mutacja, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2010, s. 219-236.

Haraway, Donna, Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, przeł. Sławomir Królak i Ewa Majewska, „Przegląd filozoficzno-literacki”, 2003, nr 3, s. 49-87.

Heidegger, Martin, Bycie i czas, przeł. Bogdan Baran, PWN, Warszawa 2004.

Kristeva, Julia, Potęg obrzydzenia: Esej o wstręcie, przeł. Maciej Falski, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Pietrzak, Wit, Poezja po końcu świata: Sylwetki i cienie Andrzeja Sosnowskiego, „Wielogłos” 2003, nr 3, s. 29-41.

Siwczyk, Krzysztof, Jasnopis, Wydawnictwo A5, Kraków 2016.

Sosnowski, Andrzej, Dom ran, Wrocław, Biuro Literackie 2015.

Sosnowski, Andrzej, poems, Biuro Literackie, Wrocław 2010.

Sosnowski, Andrzej, Sylwetki i cienie, Biuro Literackie, Wrocław 2012.

Wirpsza, Witold, Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze, Instytut Mikołowski, Mikołów 2005.


Opublikowane : 2018-12-29


PietrzakW. (2018). Poezja poczłowiecza: <i>Pokarm Suweren</i&gt; Kacpra Bartczaka. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (38). https://doi.org/10.31261/ERRGO.2019.38.10

Wit Pietrzak  witpietrzak@wp.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).