Sztuka mięs(n)a


Abstrakt

Sue Coe, angielska artystka, stwierdziła, że rzeź zwierząt uległa normalizacji, ponieważ została ukryta. Wystawione na półkach supermarketów zafoliowane kawałki mięsa nie przywodzą na myśl żywych istot. Mięso przeznaczone do masowej konsumpcji zostało odrealnione, natomiast w sztuce współczesnej znajdziemy przykłady procesu odwrotnego. Sztuka mięs(n)a stawia widzów w niewygodnej sytuacji, ponieważ to, co skrzętnie skrywa przemysł spożywczy (zabijanie zwierząt, krew, wnętrzności) dane jest im doświadczyć bezpośrednio. Wydaje się, że mięso w sztuce współczesnej umożliwia symboliczne odniesienie się do wielu kwestii. W swoim tekście chciałabym pokazać przykłady wykorzystania zwierząt/mięsa przez artystów, aby szokować i zderzać odbiorców z Realnym, a także zadawać im pytania natury etycznej.

 


Słowa kluczowe

mięso; sztuka współczesna; abiekt; Realne; das Ding/Rzecz

Abject art, w: <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abject-art> (30.08.2018)

Aloi, Giovanni, Art and Animals, I.B. Tauris, London, New York 2012

Aloi, Giovanni, Sue Coe, In Conversation with Sue Coe, w: “Antennae. The Death of the Animal”, Spring 2008, Issue 5, s. 54-59

Brunner, Claire, The Flesh House, w: “Antennae. The Death of the Animal”, Spring 2008, Issue 5, s. 22-24

Clair, Jean, De Immundo, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007

Deleuze, Gilles Francis Bacon: The Logic of Sensation, przeł. D.W. Smith, Continuum, London, New York 2003

Fachinelli, Elvio, Lacan and the Thing, przeł. G. Senia, C. Vaughn, „JEP”, 1996/1997 nr 3-4, <http://www.psychomedia.it/jep/number3-4/fachinelli.htm> (3.03.2009)

Foster, Hal, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków 2010

Freud, Sigmund, Project for a Scientific Psychology, przeł. J. Strachey, w: The Standard Edition of the Complete Psychological Works, Vol. I, Hogarth Press, London 2001

Giacobetti Francis, Francis Bacon, The Last Francis Bacon Interview, w: “The Art Newspaper”, June 2003, no. 137, s. 28-29

Hatry, Heide, Statement , <https://www.heidehatry.com/art_statementHT.html> (28.08.2018)

Heidegger, Martin, Pytanie o rzecz, przeł. Janusz Mizera, Warszawa 2001

Heideger, Martin, Rzecz, przeł. Janusz Mizera, w: Odczyty i rozprawy, Kraków 2002

Herzog, Hal, Some We Love, Some We Hate, Some We Eat, Harper Perennial, New York, 2011

Holland, Christian, Heide Hatry, Meat After Meat Joy, <https://www.heidehatry.com/meat_after_meat_joy.html> (4.08.2018)

Jacyno, Magdaleno, Heide ty świnio!, w: „Magazyn Sztuki”, grudzień 2014, nr 5, s. 70-77

Jones, Ann, Meat Illuminated: Helen Chadwick’s Meat Abstracts, <https://imageobjecttext.com/2014/01/30/meat-illuminated-helen-chadwicks-meat-abstracts/> (4.04.2018)

Kristewa, Julia, Potęga obrzydzenia, przeł. M. Falski, Eidos. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Lacan, Jacques, The Ethics of Psychoanalysis, Seminar VII, przeł. D. Porter, Routledge, London, New York 2008

Lerude, Martine, Real, The (Lacan), w: International Dictionary of Psychoanalysis, red. A. de Mijolla, Thomas Gale, Detroit, New York, 2005

Maresch, Mela, Andreas Hoffer, Günther Oberhollenzer, Akcjonizm Wiedeński, przeł. S. Lisiecka, w: Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa, red. Stanisław Ruksza, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2011

Pedersen, Helena, Terror from the Stare: Visual Landscapes of Meat Production, w: “Antennae. The Politics of Meat”, Autumn 2010, Issue 14, s. 35-39

Rousselle, Duane, Real, Symbolic, Imaginary, w: The Žižek Dictionary, red. Rex Butler, Routledge, New York 2014

Schneemann, Carolee, Meat Joy, <http://www.caroleeschneemann.com/meatjoy.html> (2.04.2018)

Sliwa, Sarah, Meat After Meat Joy, <http://magazine.art21.org/2008/08/16/meat-after-meat-joy/#.W4z0E7jzL18> (20.08.2018)

Smart, Patricia, The Body Seen Through a Distorting Lens: Feminist Grotesque in the Art of Jana Sterbak and Louky Bersianik, w: Literature and the Body, red. A. Purdy, Rodopi, Amsterdam, Atlanta, GA, 1992

Tokarczuk, Olga, Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012

Voss, Daniela, The Philosophical Concepts of Meat and Flesh: Deleuze and Marleau-Ponty, “Parrhesia”, 2013, Number 18, < https://www.parrhesiajournal.org/parrhesia18/parrhesia18_voss.pdf> (2.04.2018)

Žižek, Slavoj, For They Know Not What They Do. Enjoyment as a Political Factor, Verso, London, New York 2002

Žižek, Slavoj, Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch, przeł. K. Mikruda, P. Mościcki, Korporacja ha!art, Kraków 2007

Žižek, Slavoj, The Lacanian Real: Television, “The Symptom”, Fall 2008, no. 9, <http://www.lacan.com/symptom/the-lacanian.html> (5.07.2018)


Opublikowane : 2018-12-04


SitkoA. (2018). Sztuka mięs(n)a. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (38). https://doi.org/10.31261/ERRGO.2019.38.07

Agata Sitko  agatasitko@interia.pl
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).