Radykalny weganizm osób kolorowych


Abstrakt

Niniejszy esej podnosi kwestię skomplikowanych związków między szowinizmem gatunkowym i rasizmem. Podczas gdy wyostrzona wrażliwość na cierpienie słabszego i doświadczenia w walce o równouprawnienie społeczne powinny pomagać przerzucić pomost między interesami skolonizowanych zwierząt ludzkich i pozaludzkich, w świadomości kolorowych mieszkańców społeczeństw osadniczych weganizm postrzegany jest zazwyczaj jako styl życia uprzywilejowanego białego człowieka - kolonizatora. Na skutek uwewnętrznienia kolonialnych koncepcji tożsamości praktykujący kolorowy weganin czuje się często wyobcowany ze swojej własnej kultury. Do demontażu matrycy kolonialności i solidarnej walki o świat wolny od wszelkich form opresji nawołują najbardziej w ostatnich latach aktywni  kolorowi weganie. Analizie ich poglądów poświęcona jest główna część eseju.    


Słowa kluczowe

teoria kultury

Bibliografia

Barford, Tim, recenzja Veganism in anOppressive World, „The Vegpress Express”, 22 sierpnia 2018, http://vegfestexpress.co.uk/tabs/blog/2018/08/veganism-in-an-oppressive-world---edited-by-julia-feliz-brueck (20.08.2018).

Castro-Gómez, Santiago, The Missing Chapter of Empire: Postmodern Re-Organization of Coloniality and Post-FordistCapitalism, „CulturalStudies”, 2007, 21, nr 2–3, s. 428–48.

Deckah, Maneesha, The Subhuman as a Cultural Agent of Violence, „Journal for Critical AnimalStudies: Women of Color in Critical AnimalStudies”, 2010, 8, nr 3, s. 28-51.

Dunham, Delicia, On Being Black and Vegan, w: SistahVegan: Black FemaleVegansSpeak on Food, Identity, Health, And Society, red. AmyBreeze Harper, LanternBooks, New York 2010.

FelizBrueck, Julia, Veganism in anOppressive World: A Vegans-of-ColorCommunity Project, SanctuaryPublishers 2017.

Harmon, Rashida, VeganWomen of Color Break New Ground, „VegNewsMagazine”, 23 kwietnia 2012, https://vegnews.com/2012/4/vegan-women-of-color-break-new-ground (12.05.2018).

Harper, AmyBreeze, „Race as a FeebleMatter” in Veganism: InterrogatingWhiteness, GeopoliticalPrivilege, and ConsumptionPhilosophy of „Cruelty-Free”, „Journal for Critical AnimalStudies: Women of Color in Critical AnimalStudies”, 8, nr 3, s. 5–27.

Ko, Aph and Syl, Aphro-ism: Essys on Pop Culture, Feminism, and Black Veganism from TwoSisters, LanternBooks, New York 2017.

Ko, Aph, #BlackVegansRock: 100 Black Vegans to Check Out, „Striving with Systems: RadicalVeganPerspectives on Total Liberation”, 11 czerwca 2018,https://strivingwithsystems.com/2015/06/11/blackvegansrock-100-black-vegans-to-check-out/ (12.05.2018).

Law, Rita, Native Americans and Vegetarianism, „History of Vegetarianism”, International Vegetarian Union, https://ivu.org/history/native_americans.html (12.06.2018).

Mignolo, Walter, The DarkerSide of Western Modernity: Global Futures, DecolonialOptions, Duke University Press, Durham & London 2011.

Quijano, Anibal, Michael Ennis, Coloniality of Power, Eurocentrism, and LatinAmerica, „Nepantla: Views from South”, 2000, 1, nr 3, s. 533-580, https://muse.jhu.edu/ (13.09.2018).

Robinson, Margaret, IndigenousVeganism: FeministNatives Do EatTofu, EarthlinkLiberationKollective, 3 kwietnia 2015, https://humanrightsareanimalrights.com/2015/04/03/margaret-robinson-indigenous-veganism-feminist-natives-do-eat-tofu/ (12.06.2018).

Shah, Khushbu, The Vegan Race Wars: How the Mainstream IgnoresVegans of Color, „Thrillist”, 26 stycznia 2018, https://www.thrillist.com/eat/nation/vegan-race-wars-white-veganism (15.05.2018)

Wynter, Sylvia, Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, ItsOverrepresentation—An Argument, „The New CentennialReview”, 2003, 3, nr 3, s. 257-337.


Opublikowane : 2018-12-12


PoksM. (2018). Radykalny weganizm osób kolorowych. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (38). https://doi.org/10.31261/ERRGO.2019.38.04

Małgorzata Poks  gosiapoks@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instutut Kultur i Literatur Anglojęzycznych  Polska
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).