Weganizacja akademii i nowa humanistyka, czyli o weganizmie w kontekście badań literacko-kulturowych


Abstrakt

Weganizacja akademii i nowa humanistyka, czyli o weganizmie w kontekście badań literacko-kulturowych

Zaproponowane przez autorkę pojęcia „weganizacji akademii” i „wegańskiego zwrotu” odnoszą się do rosnącego zainteresowania badaczy – literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów czy też psychologów – weganizmem postrzeganym zarówno jako praktyka jak i filozofia. Artykuł omawia historię tego zainteresowania oraz skupia się na kulminacyjnym momencie w historii naukowej refleksji nad weganizmem wyznaczonym przez publikację przez Laurę Wright The Vegan Studies Project. Food, Animals and Gender in the Age of Terror, monografii, która tworzy fundamenty dla studio nad weganizmem. Artykuł podejmuje próbę określenia specyfiki studiów nad weganizmem w kontekście studiów nad zwierzętami, ekokrytyki i ruchów na rzecz zwierząt oraz miejsca, jakie zajmują na mapie współczesnej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonej przez Ewę Domańską koncepcji humanistyki prefiguratywnej. Widziane w tym ujęciu studia nad weganizmem mogą stać się platformą debaty na temat możliwości stworzenia alternatywnej wizji przyszłości.

 


Słowa kluczowe

studia nad weganizmem; nowa humanistyka; weganizacja akademii; wegański zwrot

Adams Carol J., The Sexual Politics of Meat. A Feminist-Vegetarian Critical Theory, Polity Press, Cambridge 1990.

Czapliński Przemysław, Sploty (Wstęp), „Teksty Drugie”, 1/2017 <http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=83938&tab=3

Domańska Ewa, O nowej humanistyce, „Litteraria Copernicana”, 2011, 1(7).

Domańska Ewa, Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej, „Teksty drugie”, 2017, 1/2017.

Fricker Miranda, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford University Press, Oxford 2007.

Garcia Léna, What Vegans Study, “Santa Barbara Independent”, 15.02.2016 <https://www.independent.com/news/2016/mar/15/what-vegans-study>

Hsiunga Wayne, Boycott Veganism<http://www.images.pythagoreancrank.com/boycott_veganism.pdf>

Jameson Frederic, Utopia as Method or the Uses of the Future, w: Utopia/Dystopia: Conditions of HistoricalPossibility, pod red. M.D. Gordin, H.Tilley, G. Prakash, Princeton University Press, Princeton 2010.

Jones Robert C., Veganisms, w: Critical Perspectives on Veganism, red. Jodey Castricano i Rasmus R. Simonsen, Palgrave Macmillan 2016.

Leenaert Tobias, Go Post-Vegan! , „The Vegan Strategist”<http://veganstrategist.org/2016/11/03/go-post-vegan/?doing_wp_cron=1539324969.9043428897857666015625

Leenaert Tobias, How to Create a Vegan World: A Pragmatic Approach, Lantern Books, New York 2017.

Mann Clare, Vystopia. The Anguish of Being Vegan in a Non-Vegan World, Communicate31 Pty Ltd, Sydney 2018.

Medina José, The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and the Social Imagination, Oxford University Press, New York 2013.

Quinn Emelia, Benjamin Westwood, Thinking Veganism in Literature and Culture. Towards a Vegan Theory, Palgrave Macmillan 2018.

Singer Peter, Foreword, w: Tobias Leenaert, How to Create a Vegan World:A Pragmatic Approach, Lantern Books, New York 2017.

Tokarczuk Olga, Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Wright Laura, The Vegan Studies Project. Food, Animals and Gender in the Age of Terror, The University of Georgia Press, Athens and London 2015.

Wright Laura, Introducing Vegan Studies, “ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment”, 2017, Volume 24, Issue 4.

<http://www.academia.edu/35622783/Introducing_Vegan_Studies._nterdisciplinary_Studies_in_Literature_and_Environment_00.0_2017_pp._1_10doi_10.1093_isle_isx070 >


Opublikowane : 2018-12-13


KubiszM. (2018). Weganizacja akademii i nowa humanistyka, czyli o weganizmie w kontekście badań literacko-kulturowych. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (38). https://doi.org/10.31261/ERRGO.2019.38.02

Marzena Kubisz  marzenakubisz@interia.pl
Zakład Teorii Kultury i Literatury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  Polska
dr hab. Marzena Kubisz, kierowniczka Zakładu Teorii Literatury i Kultury w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).