Problematyka archiwum a koncepcja „archeologii fotografii” Jerzego Lewczyńskiego

Kamil Myszkowski
https://orcid.org/0000-0002-3341-3763

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki archiwum wyłaniającej się z analizy „archeologii fotografii” – koncepcji twórczej gliwickiego artysty fotografika Jerzego Lewczyńskiego. Twórczość opisywanego autora skupiała się na pracy z archiwum: gromadzeniu, badaniu i analizowaniu oraz ponownemu wykorzystywaniu zgromadzonych fotografii, dokumentów, pamiątek. Koncepcja artystyczna nosi także znamiona postawy teoretycznej i badawczej. W tekście szeroko omówiono podejście Lewczyńskiego do archiwum i gromadzonych zbiorów, ale również przedstawiono samą kolekcję i jej szczególny charakter.


Słowa kluczowe

archiwum; archeologia fotografii; fotografia; Jerzy Lewczyński

Archiwum Fotografii, [2012]: Krzysztof Pijarski, „JL – KP”, 2011. Vimeo. Plik wideo. https://vimeo.com/25759599 [dostęp: 1.04.2021].

Archiwum. Słownik Języka Polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/sjp/archiwum;2550673.html [dostęp: 20.09.2021].

Chevrier Jean François, 2012: Jerzy Lewczyński – bezkształtnie. Przeł. Wojciech Gilewski. W: Jerzy Lewczyński: Informément. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa, s. 107–114.

Janczyk Marek, Święch Iwona, 2006/2007: Otwieram i zamykam oczy. Prezentacja twórczości Jerzego Lewczyńskiego. Muzeum Historii Fotografii, Kraków.

Jurecki Krzysztof, 2005: Od piktorializmu do „archeologii fotografii”. Znaczenie dorobku twórczego Jerzego Lewczyńskiego. W: Jerzy Lewczyński: Archeologia fotografii. Prace z lat 1941–2005. Wydawnictwo Kropka, Września, s. 13–19.

Lewczyński Jerzy, 1999: Antologia fotografii polskiej. 1839–1989. Lucrum, Bielsko-Biała.

Lewczyński Jerzy, 2005: Archeologia fotografii. Prace z lat 1941–2005. Wydawnictwo Kropka, Września.

Łubowicz Elżbieta, 2005: Autoportret w negatywie. Oryginalność koncepcji fotografii w ujęciu Jerzego Lewczyńskiego. W: Jerzy Lewczyński: Archeologia fotografii. Prace z lat 1941–2005. Wydawnictwo Kropka, Września, s. 21–24.

Nowicki Wojciech, 2012: Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu. Muzeum w Gliwicach, Gliwice.

Pijarski Krzysztof, 2011: Archeologia fotografii – czy można zarchiwizować gest? „Kultura Współczesna”, nr 4, s. 121–135.

Ptak Olga, 2012: Jerzozwierz. Portrety i autoportrety Jerzego Lewczyńskiego. Muzeum w Gliwicach, Gliwice.

Siuda Piotr, 2012: Kolekcjonowanie kontra szybkie konsumowanie. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 8, nr 3, s. 58–75. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2012-t8-n3/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2012-t8-n3-s58-75/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2012-t8-n3-s58-75.pdf [dostęp: 5.01.2022].

Soulages François, 2007: Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przekł. Beata Mytych-Forajter, Wacław Forajter. Universitas, Kraków.

Stiegler Bernd, 2009: Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Przekł. Joanna Czudec. Universitas, Kraków.

Śnieciński Marek, red. i tekst, 2007: Jerzy Lewczyński. Fotografie i rzeczy znalezione / Fotografien und gefundene Dinge. [Tłum. Bettina Eberspächer]. [Katalog wystawy]. Ośrodek Kultury i Sztuki–Bezirksamt – Amt für Kultur und Bildung – Fachbereich Kultur Galerie Pankow, Wrocław–Berlin

Pobierz

Opublikowane : 2022-04-01


MyszkowskiK. (2022). Problematyka archiwum a koncepcja „archeologii fotografii” Jerzego Lewczyńskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.01

Kamil Myszkowski  myszkowski.ka@gmail.com
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3341-3763
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).