Biały jak album. Pamięć wizualna a fotografia wernakularna

Maciej Topolski
https://orcid.org/0000-0002-3107-9394

Abstrakt

Autor eseju podejmuje refleksję nad amatorskimi albumami fotograficznymi, wychodząc od etymologii słowa „album”, które oznacza ‘to, co białe’ (biała tablica w starożytnym Rzymie, książka z niezadrukowanymi białymi stronami we współczesności). Następnie opisuje ograniczenia pamięci w kontekście medium wizualnego, jakim jest fotografia, kolekcjonowane przez siebie albumy, ich związek z oralnością oraz otwartość na nowe – to jest inne niż należące do dawnych właścicieli albumów – interpretacje czy opowieści. Esej kończy rozważaniami dotyczącymi zapomnienia w kontekście zanikania formy wizualnej pamięci, jaką jest album fotograficzny, oraz potencjalnej przyszłości tej formy.


Słowa kluczowe

album fotograficzny; fotografia wernakularna; pamięć wizualna

Bibliografia

Andrews E.A., Lewis Charlton T., Short Charles, eds., 1891: A New Latin Dictionary. Clarendon Press, New York–Oxford.

Chéroux Clément, 2014: Wernakularne. Eseje z historii fotografii. Tłum. Tomasz Swoboda. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa.

Currey Mason, 2015: Codzienne rytuały. Jak pracują wielkie umysły. Przeł. Agata Napiórska. Wydawnictwo W.A.B.–Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.

Didi-Huberman Georges, 2007: L’image ouverte. Gallimard, Paris.

D’Souza Aruna, 2018: Whitewalling: Art, Race & Protest in 3 Acts. Badlands Unlimited, New York.

Garde-Hansen Joanne, 2011: Media and Memory. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Langford Martha, 2001: Suspended Conversations: The Afterlife of Memory in Photographic Albums. McGill-Queen’s University Press, Montreal–London.

Parry Eugenia, MacNeil Wendy, eds., 1977: Photography Within the Humanities. Addison House Publishers, Danbury, N.H.

Syme Rachel, 2021: What Deadlines Do to Lifetimes. „New Yorker Magazine”, July 5. The New Yorker, June 28, 2021. https://www.newyorker.com/magazine/2021/07/05/what-deadlines-do-tolifetimes [dostęp: 6.09.2021].

Zambreno Kate, 2017: Book of Mutter. Semiotext(e), Cambridge–London.

Pobierz

Opublikowane : 2022-04-08


TopolskiM. (2022). Biały jak album. Pamięć wizualna a fotografia wernakularna. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-9. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.06

Maciej Topolski  matopolski@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3107-9394
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).