To Where Joseph Roth Came From, or Travels Based on a Historical-Literary Archive


Abstrakt

The article discusses contemporary travels to Galicia in German-language literature from 1989 to 2016 and presents its thematic and focal development. After an excursus into the meaning and history of travel texts
to Galicia, which were crucial in constituting the province, the article, through drawing on the relation between mnemonics theory and archives, attempts to demonstrate how travels to historical spaces function. The following analysis is carried out on the basis of texts that draw on the historical-literary archive, which
is one of three archival types the author developed in her research.


Słowa kluczowe

Galicia; Lviv; archive; memory; mnemonics; travels; German-language literature

Andruchowytsch, Juri, ed. 2014. Euromaidan – Was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Assmann, Aleida. 2010. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C.H. Beck.

Baran-Szołtys, Magdalena. 2015. “(Re-)visionen von Galizien: Transgenerationale Reisenarrative zwischen Wiederentdeckung, Rekonstruktion und Imagination.” Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 10 (1): 1–14.

Baran-Szołtys, Magdalena. 2021. Galizien als Archiv. Reisen nach (Post-)Galizien in der polnischen und deutschsprachigen Literatur nach 1989. Göttingen: Vienna University Press at V&R Unipress.

Baran-Szołtys, Magdalena, and Marianne Windsperger. 2016. “Galicia revisited. Spurensuche als Generationenerzählung in der deutschsprachigen, polnischen und jüdisch-amerikanischen Gegenwartsliteratur.” In Familie und Identität in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, edited by Goran Lovrić and Marijana Jeleč, 247–259. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Baran-Szołtys, Magdalena, Olena Dvoretska, Nino Gude, and Elisabeth Janik-Freis. 2018. “Einleitung der HerausgeberInnen.” In Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen – Begegnungen –Verflechtungen, edited by Magdalena Baran-Szołtys, Olena Dvoretska, Nino Gude, and Elisabeth Janik-Freis, 11–19. Göttingen: Vienna University Press at V&R Unipress.

Berg, Anna de. 2010. “Nach Galizien.” Entwicklung der Reiseliteratur am Beispiel der deutschsprachigen Reiseberichte vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Dittert, Annette, and Fritz F. Pleitgen. 2004. Der stille Bug. Reise durch ein zerrissenes Land. Köln: Kiepenheuer und Witsch.

Dohrn, Verena. 1991. Reise nach Galizien. Grenzlandschaften des alten Europa. Frankfurt a. M.: S. Fischer.

Hofbauer, Ernst, and Lisa Weidmann. 1999. Verwehte Spuren. Von Lemberg bis Czernowitz. Ein Trümmerfeld der Erinnerungen. Wien: Ibera.

Janesch, Sabrina. 2010. Katzenberge. Berlin: Aufbau.

Kratter, Franz. 1786. Briefe über den itzigen Zustand von Galizien. Ein Beytrag zur Staatistik und Menschenkenntnis. Leipzig.

Marszałek, Magdalena, and Sylvia Sasse. 2010. “Geopoetiken.” In Geopoetiken. Geographische Entwürfe in den mittel- und osteuropäischen Literaturen, edited by Magdalena Marszałek and Sylvia Sasse, 7–18. Berlin: Kulturverlag Kadmos.

Mühling, Jens. 2016. Schwarze Erde. Eine Reise durch die Ukraine. Reinbeck: Rowohlt.

Pollack, Martin. 1984. Nach Galizien. Von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. Wien: Brandstätter.

Pollack, Martin. 2001. Galizien. Eine Reise in die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Raabe, Katharina, and Manfred Sapper, eds. 2015. Testfall Ukraine – Europa und seine Werte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Schieb, Roswitha. 2000. Reise nach Schlesien und Galizien. Eine Archäologie des Gefühls. Berlin: Berlin.

Schlögel, Karl. 2015. Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen. München: S. Fischer.

Schnetzler, Kaspar. 1991. Meine galizische Sehnsucht. Geschichte einer Reise. Frankfurt a. M.: Knecht.

Sommerbauer, Jutta. 2016. Die Ukraine im Krieg. Hinter den Frontlinien eines europäischen Konflikts. Wien: Kremayr & Scheriau.

Spenser, Edmund. 1977. The Faerie Queene. London: Longman.

Weidner, Stefan. 2015. Ins Griechenland des Ostens. Die Ukraine, Lemberg, die Juden und wir. Wiederholung einer Reise. Köln: Amazon.

Woldan, Alois. 2004. “Zum deutschsprachigen Galiziendiskurs nach der Wende von 1989/1991.” In Polendiskurse. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1993–2003, edited by Martin Grimberg, 87–105. Bonn: Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Wolff, Larry. 2004. “Inventing Galicia. Messianic Josephinism and the Recasting of Partitioned Poland.” Slavic Review 63/3: 818–840.

Wolff, Larry. 2010. The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Stanford: Stanford University Press.

Yates, Frances A. 1966. The Art of Memory. London: Routledge.


Opublikowane : 2022-02-15


Baran-SzołtysM. (2022). To Where Joseph Roth Came From, or Travels Based on a Historical-Literary Archive. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-15. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.08

Magdalena Baran-Szołtys  magdalena.baran-szoltys@univie.ac.at
Uniwersytet Wiedeński  Austria
https://orcid.org/0000-0001-6712-8138
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).