Narracje Ewy Zarzyckiej


Abstrakt

W artykule omówienie performatywnej twórczości Ewy Zarzyckiej oparto na wyeksponowaniu używanych przez autorkę chwytów narracyjnych, z których pomocą konstruuje ona swoją wypowiedź. Analiza wybranych tekstów i wystąpień artystki służy wskazaniu środków retorycznych oraz zabiegów językowych przesądzających o oryginalności jej wystąpień. Szczególnie interesująco w tym kontekście prezentuje się wideoperformans Videozeszyty, w którym opowieść o prywatnym archiwum snuta jest z wykorzystaniem praktyk transmedialnych.


Słowa kluczowe

Ewa Zarzycka; performans; wideoperformans; narracja; archiwum

Derrida Jacques, 2016: Gorączka archiwum. Impresja freudowska. Przekł. Jakub Momro. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.

Jarecka Dorota, 2016: Rozkręcanie zegara. O wystąpieniach Ewy Zarzyckiej. W: Ewa Zarzycka. Lata świetności. Red. Agnieszka Rayzacher, Dorota Jarecka. Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa, s. 51–61.

Rayzacher Agnieszka, 2016: Jedno mam na celuloidzie, a drugie częściowo. W: Ewa Zarzycka. Lata świetności. Red. Agnieszka Rayzacher, Dorota Jarecka. Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa, s. 25–35.

Steedman Carolyn, 2002: Dust. The Archive and Cultural History. Manchester University Press, Manchester.

Ujma Magdalena, 2016: „Z sentymentem i wzruszeniem wspominam ten dzień, gdy po raz pierwszy ujawniłam swoje zapiski w zeszytach”. Performatywne pisanie Ewy Zarzyckiej. W: Ewa Zarzycka. Lata świetności. Red. Agnieszka Rayzacher, Dorota Jarecka. Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa, s. 77–85.

Zarzycka Ewa, 2013: Videozeszyty. Wideoperformans. Czas trwania: 10’28’’. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Filmoteka Muzeum. https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/zarzycka-ewa-videozeszyty [dostęp: 23.05.2022].

Zarzycka Ewa, 2022: Na fotografii wszystko jest inaczej. Fotografia jest tym, czym nie jest. „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 1 (19). https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.10.

Zarzycka Ewa, Baron-Milian Marta, Wójtowicz Aleksander, 2022: Punkty wyjścia. Z Ewą Zarzycką o sztuce performansu, rysunkach i tekstach w transmedialnym archiwum rozmawiają Marta Baron-Milian i Aleksander Wójtowicz. „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 1 (19). https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.11.

Zawadzki Andrzej, 2003: Noica, Vattimo: „myśl słaba” i jej konsekwencje. „Teksty Drugie” 2003, nr 6, s. 167–178. https://rcin.org.pl/Content/54372/PDF/WA248_70343_P-I-2524_zawadzki-noica.pdf [dostęp: 23.05.2022].

Pobierz

Opublikowane : 2022-07-22


WójtowiczA. (2022). Narracje Ewy Zarzyckiej. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-9. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.12

Aleksander Wójtowicz  awojtowi@gmail.com
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0436-1965
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).