365 drzew. Transmedialny performans ekofeministyczny

Anouk Herman
https://orcid.org/0000-0003-1791-2551

Abstrakt

Tematem artykułu jest performans krakowskiej artystki Cecylii Malik. W czasie trwania projektu 365 drzew performerka codziennie fotografowała się na wybranym drzewie, a następnie publikowała wykonane zdjęcie na Facebooku. Dzieło Malik miało uwrażliwiać odbiorców na obecność drzew w przestrzeni miasta, propagować bliskie, dziecięce obcowanie z przyrodą. Z tego powodu przywoływane konteksty to między innymi myśl ekofeministyczna, koncepcja dziewczyńskości czy (częściowo zrewidowanej) sowizdrzalskości. W analizie performansu wykorzystane są koncepcje transmedialności – projekt Malik badany jest w poszukiwaniu rozmaitych przeniesień: z obszaru wizualnego do tekstowego i z powrotem, pod uwagę brane są także działania performerki w sieci.


Słowa kluczowe

ekofeminizm; transmedialność; performans; dziewczyńskość

Bolter Jay David, 2014: Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Tłum. Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński. Wprowadzenie Michał Tabaczyński. Wydawnictwo Ha!Art–Miejskie Centrum Kultury, Kraków–Bydgoszcz.

Butterwick Małgorzata, 2010: „Prawda ma strukturę fikcji”, czyli sztuka jako symptom (sinthome). W: Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Red. Tomasz Załuski. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, s. 132–142.

Gaard Greta, 1997: Toward a Queer Ecofeminism. „Hypatia”, vol. 12, no. 1, s. 114–137.

Kazimierska-Jerzyk Wioletta, 2010: Transmedialność jako poziom lektury. W: Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Red. Tomasz Załuski. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, s. 56–64.

Malik Cecylia, 2011: 365 drzew. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

McLuhan Marshall, 2004: Zrozumieć media: przedłużenia człowieka. Wprowadzenie Lewis H. Lapham. Z ang. przeł. Natalia Szczucka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

McLuhan Marshall, Fiore Quentin, 1967: The Medium is the Massage. Bantam Books, New York.

Raczek Marta, 2010: Płynne granice płynnych dzieł. Działanie intermedialne z wykorzystaniem wideo jako przykład kreowania transmedialnej praktyki odbiorczej. W: Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Red. Tomasz Załuski. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, s. 123–132.

Sarnowska Amelia, 2021: Cecylia Malik: burzyć tamy, jak patriarchat [wywiad]. Onet Kultura, 20.08.2021, 11:00. https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/cecylia-malik-i-siostry-rzeki-burzyc-tamyjak-patriarchat-wywiad/1xr8dwh [dostęp: 7.09.2021].

Starhawk, 1979: The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess. HarperCollins, San Francisco.

Załuski Tomasz, 2010: Transmedialność. W: Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Red. Tomasz Załuski. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, s. 9–19.

Pobierz

Opublikowane : 2022-06-06


HermanA. (2022). 365 drzew. Transmedialny performans ekofeministyczny. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.09

Anouk Herman  step.akhermanski@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1791-2551
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).