Widzieć przyjaciela. Słowacki o KrasińskimAbstrakt

The very sketch entitled To see a friend. Słowacki about Krasiński makes an attempt to answer the question how Słowacki perceived Krasiński and his writing. The documentation in question shows that Słowacki treated Krasiński as a friend, a soulmate, a friendly and sensitive critic of his own works. The opinion of the author of Irydion was of great importance for Słowacki, and infrequently quoted by him. The relationship bonds did not eliminate the differences between both of them. As they often agreed when it comes to poetics and aesthetics of their works, some controversies were observed at an ideological level. In spite of that, Słowacki, predicting death, perceived Krasiński as his continuator and a great man who is strong enough to bear the burden “of millions of people” to some extent.


Halkiewicz-Sojak Grażyna. 2001. „Przedświt” jest poetycką „summą” Krasińskiego?. W Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. Grażyna Hajkiewicz-Sojak, Bogdan Burdzieja. Toruń.

Hoesick Ferdynand. 1895. Słowacki i Krasiński w Rzymie w r. 1836. W O Słowackim, Krasińskim i Mickiewiczu. Studia historyczno-literackie. Kraków: Wydawnictwo Gebethner i Spółka.

Hoesick Ferdynand. 1897. Życie Juliusza Słowackiego. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Gebethner i Spółka.

Janion Maria. 1969. Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim. W Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kleiner Juliusz. 1999. Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 4: Poeta i mistyk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kossowski Stanisław. 1910. „Ze stosunków Słowackiego z Krasińskim. (Wpływ Krasińskiego na ewolucję duchową Słowackiego w okresie transfiguracji)”. Biblioteka Warszawska 1: 22-56.

Kossowski Stanisław. 1916. Ze stosunków Słowackiego z Krasińskim. (Wpływ Krasińskiego na ewolucję duchową Słowackiego w okresie transfiguracji). W Wśród romantyków i romantyzmu, 79-127. Lwów: Wydawnictwo Księgarni E. Wende i Spółka.

Muszyńska Zofia. 1962. Wiersz Słowackiego „Do autora trzech psalmów” a „Przedświt” Krasińskiego. W Munera Litteraria. Księga ku czci Profesora Romana Pollaka, red. Włodzimierz Dworzaczek. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sawrymowicz Eugeniusz, Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski, red. 1960. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sawrymowicz Eugeniusz. 1973. Juliusz Słowacki. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Sudolski Zbigniew. 1979-1980. „Słowacki w oczach Krasińskiego. Z dziejów wzajemnych kontaktów”. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 14/15: 123-137.

Szczeglecka Ewa. 2003. Romantyczny homo legens. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Tretiak Józef. 1904. Juliusz Słowacki. Historia ducha poety i jego odbicie w poezji. T. 1. Kraków: Akademii Umiejętności w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


ToruńW. (2012). Widzieć przyjaciela. Słowacki o Krasińskim. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 91-103. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3251

Włodzimierz Toruń 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).