O dwóch adaptacjach "Mazepy" Juliusza SłowackiegoAbstrakt

On the example of Blanche by Walerian Borowczyk (1971) and Mazepa by Gustaw Holoubek (1975), the author of the article presents two different proposals of reading a drama by Juliusz Słowacki. As Holoubek’s work seems to be an attempt to look at person relationships presented in Mazepa from the angle of the categories close to psychoanalysis, Borowczyk’s film is dominated by a quasi-religious discourse. What plays an important role in the article is considerations on a different status of drama characters (especially that of Amelia and Blanche) in his adaptations and movie means by means of which the directors created their visions. Substantially different ways of reading Słowacki’s work point to two different adaptation strategies: where Borowczyk chooses a creative interpretation, Holoubek seems to look for hidden senses of drama.


Helman Alicja. 1998. Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury. Poznań: Ars Nova.

Jackiewicz Aleksander. 1961. „Powrót Kordiana”. Kwartalnik Filmowy 4: 23-37.

Jackiewicz Aleksander. 1969. „Kordianowskie i plebejskie tradycje w filmie polskim”. Kino 11.

Janion Maria, Maria Żmigrodzka. 1976. „Kostiumowy dreszczowiec czy ironiczna tragedia miłości. Dialog o filmowym «Mazepie»”. Kino 3: 11-12

Ledóchowski Aleksander. 1976. „Nazwisko tchórza weźmie ręka krwawa”. Film 14: 9.

Lubelski Tadeusz. «Pan Tadeusz» a kino. O adaptacjach filmowych poematu Mickiewicza. W «Pan Tadeusz» i jego dziedzictwo. Kraków: Universitas.

Markowski Andrzej. 1975. „Erotyka łagodzi obyczaje. Rozmowa z Walerianem Borowczykiem”. Kino 10.

Przylipiak Mirosław. 1994. Kino stylu zerowego: z zagadnień estetyki filmu fabularnego. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


Kempna-PieniążekM. (2012). O dwóch adaptacjach "Mazepy" Juliusza Słowackiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 105-116. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3252

Magdalena Kempna-Pieniążek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).