Łzy Słowackiego. RekonesansAbstrakt

When the historian of the Polish literature thinks of Romanticists’ tears, he momentarily remembers a „tear-poem” by Adam Mickiewicz , five verses on an incipit Polały się łzy me czyste, rzęsiste…, around which an extremely rich literature of the subject has been created. Yet, Słowacki has his own poem which should impose itself in this context and require interpretation. This is a lyrical miniature, an elusive fragment on the disillusion of words: Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała… (the very poem has been interpreted only once within the studies conducted). On a closer look, it appears that the motif of tears is frequent in Słowacki’s works as he did not leave tears in his real biography be it at home or in his books for children and youth. A full realization of the project on Słowacki’s tears would make a thick book, while in this article just a reconnaissance.


Bizan Marian, Paweł Hertz, red. 1959. Noty. W Słowacki: Liryki, 412-414. Warszawa.

Boleski Andrzej. 1949. Juliusza Słowackiego liryki. Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Cedro Adam, Piotr Chlebowski, Józef Fert, Marek Buś, Jacek Leociak, red. 2001. Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida. Lublin.

Gacowa Halina. 2000. Juliusz Słowacki. W: Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”.

Hertz Paweł, Władysław Kopaliński. 1975. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku. Warszawa: PIW.

Kostkiewiczowa Teresa. 1986. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kowalczykowa Alina. 2003. Juliusz Słowacki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Kridl Manfred. 1925. Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza. Lwów: Wydawnictwo M. Arcta.

Leopold Méyet. 1960. W kręgu bliskich poety. Listy rodziny Juliusza Słowackiego, red. Eugeniusz Sawrymowicz. Warszawa: PIW.

Maciejewski Marian. 1977. Mickiewiczowskie „czucie wieczności”. Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej. W Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, 67-117. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Maciejewski Marian. 1980. „Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała…”. W Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, red. Stanisław Makowski, 89-93. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Markiewicz Henryk, Andrzej Romanowski. 2005. Słowa skrzydlate. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Michalunio Czesław. 2004. Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń. Z indeksem osobowym i tematycznym. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Michałowski Tomasz, red. 2006. Encyklopedia powszechna. Encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z. Wrocław: Larousse Polska.

Mickiewicz Władysław. 1890. Żywot Adama Mickiewicza. T. 1. Poznań: Drukarnia Dziennika Poznańskiego.

Opacki Ireneusz. 1993. Mickiewiczowskie „czucie czasu”. W Księga. W 170. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, red. Jacek Kolbuszewski, 237–245. Uniwersytet Wrocławski.

Piechota Marek. 1994. Auto-da-fé. Romantyczne konteksty terminu Świętej Inkwizycji. W Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie, red. Renarda Ocieczek, Marek Piechota. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Piechota Marek. 2005. Fascynujący problem adresatki „Rozłączenia¨ (wreszcie domknięty). W „Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem”. Studia i szkice o twórczości Słowackiego, 99-118. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Piechota Marek. 2009. Sprawa honorowa między Słowackim a Krasińskim. O krok od pojedynku. W „Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami”. W 200 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, red. Mariusz Chrostek, Tomasz Pudłocki, Jerzy Starnawski, 183-192. Przemyśl–Rzeszów: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.

Piechota Marek. 2011. Norwid wobec auto-da-fé. Z zagadnień symboliki terminu. W Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. Wiesław Rzońca, 191-207. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ratajczakowa Dobrochna. 1988. Wstęp. W Polska tragedia neoklasycystyczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Stabryła Stanisław. 1983. Rzymska krytyka i teoria literatury. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Stala Marian. 1998. Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia. Kraków: Universitas.

Starnawski Jerzy. 1956. Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sudolski Zbigniew. 1967. Refleksje nad sztambuchami Salomei Słowackiej-Bécu. W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego. Szkice i materiały, red. Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. Warszawa: PIW.

Trojanowiczowa Zofia, Zofia Dambek, Jolanta Czarnomska. 2007. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1-3. 1821-1860.Wydawnictwo Poznańskie.

Witkowska Alina. 1981. Zagajenie dyskusji w drugim dniu obrad Sympozjum nt. „Słowacki mistyczny”. W Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka. Warszawa: PIW.

Zgorzelski Czesław. 1981. Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


PiechotaM. (2012). Łzy Słowackiego. Rekonesans. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 151-169. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3255

Marek Piechota 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).