Towiański i towianizm w pismach Słowackiego. Apoteoza – rozczarowanie – krytykaAbstrakt

The evolution concerning what Słowacki thought about Towiański and Towianism ranged from a sincere affirmation, and even a deep identification with master’s point of view, to strong criticism and withdrawal from Koło Sprawy Bożej. The poet’s opinion on Towianism followers turned spontaneously and rapidly into a negative direction when he started noticing narcissist and pro-Russian attitudes in his brothers. The text fragments testifying to betrayal and disgrace reflect this radical change concerning the author’s attitude to the organization most visibly. The vision of a spiritual church was dominated by Słowacki’s belief that Koło changes into a sect subject to tradition and moral rigors imposed on by Towiański.


Kiersnowski Ryszard. 1990. Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach. Fakty i mity. Warszawa: PIW.

Płonka-Syroka Bożena. 1994. Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii. Wrocław: „Arboretum”.

Sawrymowicz Eugeniusz, Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. 1960. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Towiański Andrzej. 2004. Wybór pism i nauk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Witkowska Alina. 1989. Towiańczycy. Warszawa: PIW.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


KrysowskiO. (2012). Towiański i towianizm w pismach Słowackiego. Apoteoza – rozczarowanie – krytyka. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 171-189. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3256

Olaf Krysowski 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).