"Król-Duch" i gra słowamiAbstrakt

The article presents a new approach to the language and style of Słowacki’s biggest work in terms of quantity (two volumes of inedits and separately printed first rhapsody of King-Ghost). The very sketch shows shaping and transformations of selected poem octaves, their masterpiece rhymes, any rhetoric pen moves in the sphere of syntax (a preference for sophisticated zeugma or surprising word clashes), hidden and camouflaged semantic play (references to a real or poetic etymology of particular words, perseverance of “stars” and “starwomen”. Also, the issues of editing mystic works by Słowacki intriguing the reader by an enigma of the “philological non-soluble” have been touched upon.


Handke Kwiryna. 2002. Świat barw. Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego. T. 5. Kraków: Universitas.

Irzykowski Karol. 1975. Niezrozumialstwo. W Wybór pism krytycznoliterackich, red. Wojciech Gowala. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krzyżanowski Julian. 1981. „Spacerkiem po oślej łączce. Szkic z dziejów naszej kultury literackiej”. Silva Rerum.

Paszek Jerzy. 2008. Horror errat. W Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. T. 2. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Paszek Jerzy. 2009. Niezrozumialstwo w „Weselu”. W Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red. Anna Czabanowska-Wróbel, 179-190. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 1981. Zagajenie. W Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 10-11 grudnia 1979, red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka. Warszawa: PIW.

Ziomek Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zwierzyński Leszek. 2008. Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2012-12-28


PaszekJ. (2012). "Król-Duch" i gra słowami. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 191-204. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3257

Jerzy Paszek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).