Obraz kampanii chocimskiej z perspektywy litewskiego poety żołnierza Stefan Jan Ślizień: Haracz krwią turecką Turkom wypłaconyAbstrakt

The Khotyn victory in 1673 became an inspiration for many poets. It inspired such well-known artists as Wacław Potocki and Zbigniew Morsztyn, as well as secondary artists like Daniel Kałaj, Mateusz Kuligowski and Samuel Leszczyński. From among many creative writings about the battle of Khotyn there is one that outstands due to its length and detailed presentation. It is a work of future Lithuanian referendary Stefan Jan Ślizień: Haracz krwią turecką Turkom wypłacony first published in Vilnius in 1674. In the introductory poem Do czytelnika łaskawego, the poet adopts the attitude of the real events‘ relator who makes descriptions from the eyewitness’ perspective. Thus, he puts the poem into the circle of poetics of the native heroicum.
Ślizień – who participated in the Khotyn battle – describes battle events in a meticulous way, bringing the recipient closer to the realities. On the pages of the poem, the poet expressively represented the figure of the commander-in-chief – hetman Jan Sobieski, whom he characterized according to the epic principle fortitudo et sapientia.  In addition, as a soldier from Lithuania, albeit fighting along with the Crown troops, he did not forget about the merits of Lithuania on the battlefield: he praises the equipment and courage of the Lithuanian army and appreciates the attitude of the great Lithuanian hetmans, Michał Pac and Michał Radziwiłł, thus showing attachment to the native land. 


Słowa kluczowe

Khotyn battle; heroicum; poem

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-29


RybaR. (2017). Obraz kampanii chocimskiej z perspektywy litewskiego poety żołnierza Stefan Jan Ślizień: Haracz krwią turecką Turkom wypłacony. Śląskie Studia Polonistyczne, 10(2), 51-65. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8688

Renata Ryba 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2017 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).